Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 1/2

Inleiding

One size fits not all

mr. A.J.A.D. van den Hurk en prof. mr. B.P.M. Joosen

De gevolgen van de financiële crisis zijn niet aan de verzekeringssector voorbijgegaan, maar door zowel de sector als door de betrokken instanties (waaronder de International Association of Insurance Supervisors, IAIS) is de vraag gesteld in hoeverre de oorzaken van die crisis wel moesten worden gezocht bij verzekeraars. Op een enkel incident na, waarvan de teloorgang van de American Insurance Group (AIG), en de bail out door de Amerikaanse overheid van deze verzekeraar voor 199,3 miljard dollar (zie www.federalreserve.gov) zonder meer het grootste in omvang was, leek van een noodza... ...lees meer

Artikel

Product governance onder de IDD

mr. P. Kerckhaert1

Op 1 oktober 2018 zal – waarschijnlijk - de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn Verzekeringsdistributie[2] (hierna: de IDD) in werking treden. Het was de bedoeling dat dit al op 23 februari 2018 zou gebeuren, maar op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie, op verzoek van het Europees Parlement en 16 lidstaten (ik heb niet kunnen achterhalen of Nederland daar één van was), een uitstel tot 1 oktober 2018 voorgesteld[3]. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten hun formele goedkeuring voor het uitstel nog geven. Dit zal gebeuren via een versnelde wetgevingspr... abonneren of dit artikel kopen.

De IDD: het nieuwe toezicht op verzekeringsdistributie

prof. mr. C.W.M. Lieverse1

Begin 2016 is de nieuwe richtlijn betreffende verzekeringsdistributie tot stand gekomen.[2] Deze richtlijn dient op 23 februari 2018 te zijn omgezet in nationale wetgeving. Inmiddels wordt er vanuit gegaan dat, onverminderd deze implementatiedatum, de inwerkingtreding zal plaatsvinden per 1 oktober 2018.[3] Het wetsvoorstel voor de implementatie in Nederland is inmiddels gepubliceerd.[4] Er zijn teksten voor het Besluit en de Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie ter consultatie voorgelegd.[5] In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in het toezich... abonneren of dit artikel kopen.

De gevolmachtigd agent: wel of geen verzekeringsdistributeur?

mr. dr. C.J. de Jong1

De gevolmachtigd agent is, zo lijkt het, een figuur waarmee de wetgever het moeilijk heeft. Dat kwam tot uitdrukking bij de implementatie van de richtlijn verzekeringsbemiddeling (hierna: IMD)[2] in het financieel toezichtrecht – aanvankelijk in de Wet financiële dienstverlening (hierna: Wfd)[3] en daarna in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft)[4] – en bij de implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie (hierna: IDD)[5] blijkt dat opnieuw.In deze bijdrage beschrijf ik de gevolmachtigd agent vanuit een privaatrechtelijk perspectief en schets ik zijn rol in het fi... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht jurisprudentie beleggingsverzekeringen

mr. D. Ale1

Deze bijdrage bevat een samenvatting van een selectie van (relevante) uitspraken over beleggingsverzekeringen. Met deze selectie van uitspraken wordt beoogd de huidige stand van zaken in het juridisch debat op het gebied van beleggingsverzekeringen te schetsen. abonneren of dit artikel kopen.

Verbod op FZO tot overdracht onder MiFID II: van zekerheidseigendom naar pand...

prof. mr. W.A.K. Rank en mr. S. Uiterwijk1

Het aangaan door een beleggingsonderneming van een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht (hierna: FZOO) met een niet-professionele belegger is onder MiFID II niet meer toegestaan. Hetzelfde moet worden aangenomen voor het in eigendom verkrijgen door de beleggingsonderneming van onderpand uit hoofde van een dergelijke FZOO. Onder een beleggingsonderneming moet ook worden begrepen een bank die beleggingsdiensten verleent. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een bank die met een niet-professionele belegger in derivaten handelt de aan de bank te verschaffen margin niet mee... abonneren of dit artikel kopen.

Het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars - Een ambitieus, geh...

mr. B.W.G. van der Velden en prof. mr. V.P.G. de Serière1

Het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars Een ambitieus, geheel vernieuwd Nederlands regime voor het herstel en de afwikkeling van verzekeraars in nood mr. B.W.G. van der Velden en prof. mr. V.P.G. de Serière[1] Op 28 november 2017 jl. is het wetsvoorstel ingediend ter herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars).[2] Hiermee loopt de Minister van Financiën vooruit op Europese ontwikkelingen. Want alhoewel de afwikkeling van b... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. B.J. Boutellier, mr. E.L. Rowel, mr. E.M.T. Huijzer, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen12

Gerechtshoven Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4799 , appellant / geïntimeerde, LvA Inzake: Beleggingsadvies, bijzondere zorgplicht, onderzoek- en waarschuwingsplicht Appellant exploiteerde tot 2008 met zijn broer een akkerbouwbedrijf. In de zomer van 2008 zocht appellant contact met geïntimeerde over beleggingsmogelijkheden voor de gelden die hij zou ontvangen in verband met de verkoop van landbouwgronden. Geïntimeerde verstrekte appellant vervolgens informa... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. I.G.K. Kleijn, mr. P. Deza de Massiac, mr. D.N.I. Gjaltema, mr. J.C. Schouten en mr. A.A. Pasaribu

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënMinisterraad stemt in met wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018Op 10 november 2017 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel dat de trustsector in Nederland strengere regels zal opleggen en de ECB strengere bevoegdheden zal toekennen voor toezicht en handhaving in de trustsector. Zo moeten kantoren een BV of NV zijn; een dagelijkse leiding hebben van tenminste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken; worden de eisen aan de interne controle aangescherpt; krijgt DNB meer mogelijkheden om... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het Nieuws - Wijzigingen in het beloningsregime voor verzekeraars

mr. C.F.J. van Tuyll en mr. T.C.A. Dijkhuizen1

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 is een veelheid aan initiatieven genomen om het beloningsbeleid van financiële ondernemingen te reguleren. Een belangrijk markeerpunt in deze ontwikkelingen was de inwerkingtreding van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (hierna: Rbb 2011)[2] op 1 januari 2011, nu hiermee de eerste wettelijke verankering van beloningsvoorschriften voor de financiële sector plaatsvond.[3] Deze toezichthoudersregeling – met als wettelijke basis het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft[4] – implementeerde de beloningsvoorsch... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS