Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd: tot 2017. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastge­steld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015. Bij de sterretjes (*) in de vetgedrukte tekst van het model dient doorgehaald te worden wat niet van toepassing is en eventueel dient hier tekst aangevuld te worden. Daar waar in de tekst (inhoudelijk) wordt afgeweken van

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

het model van de ROZ, of hier iets aan is toegevoegd, is de tekst vetge­drukt. Dit geldt niet voor de bijzondere bepalingen, om­dat daarvoor geldt dat reeds uit het opschrift ‘Bijzonde­re bepalingen’ blijkt dat er sprake is van een toevoeging ten opzichte van het ROZ-model. Uiteraard kunnen partijen een of meer artikelen van deze modelovereen­komst schrappen of daaraan artikelen toevoegen. Als partijen evenwel een of meer van de artikelen 1 tot en met 10 van deze modelovereenkomst schrappen, of er een of meer artikelen aan toevoegen, dan dient te wor­den gecontroleerd of de verwijzingen in de algemene be­palingen naar de tekst van de overeenkomst nog juist zijn. Dit model is bruikbaar in geval van de verhuur van 230a-ruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrek­king heeft op een gebouwde onroerende zaak (of een ge­deelte daarvan) niet zijnde woonruimte of 290-bedrijfs­ruimte (bijvoorbeeld winkels, restaurants en tanksta­tions). Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte, opslagruimte of een groothandelsbedrijf. Op de verhuur van 230a-ruimte is, naast de algemene huurbepalingen (artikelen 7:201 tot en met 7:230 en 7:231 BW), artikel 7:230a BW van toepassing. Artikel 7:230a BW voorziet (anders dan de artikelen die gelden voor 290-bedrijfs­ruimte) niet in huur(prijs)bescherming van de huurder van 230a-ruimte, doch op grond hiervan geniet de huurder wel ontruimingsbescherming. Zie daarover de toelichting onder 13. Voor de kwalificatie van de over­eenkomst is het van belang om vast te stellen wat par­tijen, mede in aanmerking genomen de inrichting van het gehuurde, omtrent het gebruik van het gehuurde hebben beoogd. Hoewel een aanwijzing voor de bedoe­ling van partijen kan worden gevonden in het model­contract dat door partijen is gebruikt, leidt het enkele feit dat partijen gebruik hebben gemaakt van een mo­delcontract waarin een bepaald huurregime is genoemd, op zichzelf nog niet tot de conclusie dat de huurover­eenkomst naar de bedoeling van partijen door dat be­treffende regime wordt gereguleerd. Zie bijvoorbeeld het arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 21 ok­tober 2009 (WR 2010, 11) en het arrest van het Ge­rechtshof ‘s-Gravenhage 14 december 2010 (WR 2011, 61), waarin werd overwogen dat het feit dat gebruik was gemaakt van het 290-model, niet betekende dat de over­eenkomst naar de bedoeling van partijen door de artike­len 7:290 e.v. BW werd gereguleerd. Zie ook Rb. Rotter­dam, sector kanton, locatie Rotterdam 14 februari 2008 (WR 2009, 57), waar het gehuurde als onbebouwde grond werd gekwalificeerd ook al was een modelover­eenkomst gebruikt waarin werd verwezen naar bedrijfs­ruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11271