Vastgoedcontracten 2022

Gemengde huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte/woonruimte

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd: 2017. Dit product ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan een woning bij een café/restaurant of een woning bij een dierenwinkel.Uiteraard kunnen partijen een of meer artikelen van de modelovereenkomst schrappen of daaraan artikelen toevoegen. Als partijen evenwel een of meer van de artikelen 1 tot en met 13 van de

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

modelovereenkomst schrappen, of er een of meer artikelen aan toevoegen, dan dient te worden gecontroleerd of de verwijzingen in de algemene bepalingen naar de tekst van de overeenkomst nog juist zijn.Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:– een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur, be-stemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of be-steldienst of een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegan-kelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;– een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf; en– een onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een kam-peerbedrijf.Tot de 290-bedrijfsruimte worden ook gerekend de onroerende aanhorigheden, de bij een en ander behorende grond en de, mede gelet op de bestemming van de bedrijfsruimte, afhankelijke woning (artikel 7:290 lid 3 BW).Wanneer is sprake van een afhankelijke woning in de zin van artikel 7:290 lid 3 BW? In de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 2000/2001, 26 932, nr. 5, p. 5) is gezegd: ‘Bij een afhankelijke woning gaat het erom dat de woning niet zonder overwegende bezwaren door een andere dan de huurder van de bedrijfsruimte kan worden gebruikt waarbij zowel bouwtechnische als bedrijfseconomische en functionele overwegingen een rol spelen. Het zou bijvoorbeeld op praktische bezwaren stuiten indien men slechts via een met alarm beveiligde winkel of bankfiliaal de woonruimte zou kunnen bereiken of wanneer de exploitatie van een café en de bewoning nauw met elkaar zijn verweven.’ De Hoge Raad heeft geoordeeld (HR 24 januari 1997, NJ 1997, 558) dat er geen sprake is van een afhankelijke woning indien de woning ook zelfstandig kan worden verhuurd (los van de bedrijfsruimte) terwijl de bewoning van de woning door de huurder niet van belang is voor de exploitatie van het bedrijf. Het feit dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn uitgegaan van een afhankelijke woning, doet daar niet aan af. Met andere woorden: de bedoeling van partijen is niet doorslaggevend, maar de feitelijke situatie (zie bijvoorbeeld ook HR 15 juni 2001, NJ 2001, 478 en HR 26 no-vember 2004, WR 2005, 13).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11278