Vastgoedcontracten 2022

Gemengde huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW met kantoorruimte en andere ruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit model kan worden gebruikt wanneer 290-be¬drijfsruimte en 230a-ruimte samen in één contract wor¬den verhuurd. Te denken valt aan een fitnessclub met een bar, tennisbanen met horeca en een sportwinkel etc. Zie in dit verband bijvoorbeeld HR 12 mei 2006 (WR 2006, 75) over de verhuur van een snookercentrum met horecavoorzieningen welke geheel werd aangemerkt als 290-bedrijfsruimte.Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

in de zin van artikel 7:290 BW’, vastge¬steld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 17 september 2012. Bij de sterretjes (*) in de vetgedrukte tekst van het model dient doorge¬haald te worden wat niet van toepassing is en eventueel dient hier tekst aangevuld te worden. Uiteraard kunnen partijen een of meer artikelen van deze modelover-eenkomst schrappen of daaraan artikelen toevoegen. Als partijen evenwel een of meer van de artikelen 1 tot en met 13 van deze modelovereenkomst schrappen, of er een of meer artikelen aan toevoegen, dan dient te wor¬den gecontroleerd of de verwijzingen in de algemene be¬palingen naar de tekst van de overeenkomst nog juist zijn.Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:– een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur, be¬stemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbe¬drijf, een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of be¬steldienst of een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegan¬kelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;– een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf; en– een onroerende zaak die krachtens een huurovereen¬komst bestemd is voor de uitoefening van een kam¬peerbedrijf.Tot de 290-bedrijfsruimte worden ook gerekend de on¬roerende aanhorigheden, de bij een en ander behorende grond en de, mede gelet op de bestemming van de be¬drijfsruimte, afhankelijke woning (artikel 7:290 BW).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11280