Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2016 nr. 1

De Systematische Integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan

mr. drs. M.J. Bökkerink en drs. M.G. Munoz-Barrientos1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

‘Risk is like fire: If controlled it will help you;

if uncontrolled it will rise up and destroy you.’

Theodore Roosevelt

1. Inleiding

De afgelopen jaren hebben verschillende integriteitsincidenten in de financiële sector de media gehaald. Te denken valt aan de Libor en Vestia-zaken. Integriteitsincidenten kunnen grote gevolgen hebben voor de reputatie van financiële instellingen, zoals imagoschade of negatieve pers, maar kunnen ook financiële gevolgen hebben vanwege boetes, extra compliance kosten of inkomstenderving.

In 2015 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) extra aandacht besteed aan de systematische integriteitrisicoanalyse. DNB vindt een dergelijke analyse zeer belangrijk: zonder een integriteitrisicoanalyse kan een instelling de integriteitswetgeving niet risicogebaseerd naleven. Daarnaast is de analyse van integriteitrisico’s een voorwaarde voor een toereikende inrichting van de integere bedrijfsvoering. Indien een instelling onvoldoende ke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wettelijk kader

2.1. Integere bedrijfsvoering

2.2. Handhavende maatregelen

3. Het doel van een systematische integriteitrisicoanalyse

4. Wat is een systematische integriteitrisicoanalyse?

5. Hoe maak je een systematische integriteitrisicoanalyse?

5.1. Stel een werkgroep samen die verantwoordelijk is voor de systematische integriteitrisicoanalyse

5.2. Organisatieschets

5.3. Risico-identificatie

5.4. Risicoanalyse en beoordeling

5.5. Opvolging

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M.J. Bökkerink en drs. M.G. Munoz-Barrientos1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/12771

Verder in 2016 nr.1

 Voorwoord

Het nummer dat voor u ligt illustreert goed de wisselwerking tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Een onderwerp waaraan dit tijdschrift haar bestaansrecht ontleent en reden vo...

 De geest van de WED : strenge straffen en publiek normbesef

Onderstaand artikel heeft als doel om te laten zien hoe actueel de ontstaansgeschiedenis van de WED is. Behandeld worden onder meer de wens van de wetgever tot repressie in ...

 Amerikaanse praktijken bij handhaving white collar crime: het vizier op de manager - Column

Op 9 september 2015 kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een wijziging aan van haar handhavingsbeleid op het gebied van de witteboordencriminaliteit.[2] De boodschap van de ...

 De Systematische Integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan

‘Risk is like fire: If controlled it will help you; if uncontrolled it will rise up and destroy you.’Theodore Roosevelt1. InleidingDe afgelopen jaren hebben verschillende integriteitsincidenten in ...

 Klokkenluiderswet reeds achterhaald?

Na een langdurig voorbereidingsproces met politiek ingegeven compromissen, is De Wet Huis voor klokkenluiders bijna een feit. Inmiddels is op 20 april 2015 ook de Vierde-antiwitwasrichtlijn aangeno...

 De fiscaalrechtelijke beboetbaarheid van de rechtspersoon: een strafrechtelijk perspectief

Hoewel het fiscale bestuurlijke boeterecht formeel gezien strikt gescheiden is van het strafrechtelijke sanctierecht, laat de fiscale rechtspraak zien dat zij op het materiële vlak aans...