Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2011 nr. 4/5

Het verslag vande Raad van Commissarissen. Enige bespiegelingen over de juridische status en van rechtsvergelijkende aard

mr. J. Biesheuvel-Hoitinga, mr.drs. A.A. Bootsma en prof. mr. J.B.S. Hijink*

Op, kort gezegd, vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de (certificaten van) aandelen zijn toe­gelaten tot de handel op een effectenbeurs (hierna: beurs­vennootschappen) is blijkens de Nederlandse Corporate Governane Code (hierna: Code 2008) de Code 2008 van toepassing.1 Wij plaatsen hierbij de kanttekening dat betwij­feld kan worden of de Code 2008 werkelijk op alle beurs­vennootschappen zoals in de vorige zin omschreven van toepassing is. Het Vaststellingsbesluit nadere voorschrif­ten omtrent de inhoud van het jaarverslag

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(hierna: Vaststel­lingsbesluit)2 – het besluit waarmee de Code 2008 en zijn voorganger wettelijk zijn ‘verankerd’ als gedragscode als bedoeld in art. 2:391 lid 5 BW – kent namelijk (slechts) naamloze vennootschappen als normadressaat.3 In deze bij­drage spreken wij daarom slechts over beursvennootschap­pen die naamloze vennootschap zijn. Best practice bepaling (hierna: Bpb) III.1.2 van de Code 2008 schrijft voor dat een verslag van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC-ver­slag) deel dient uit te maken van de jaarstukken van beurs­vennootschappen. Hierin wordt verslag gedaan van de werk­zaamheden van de raad van commissarissen (hierna: RvC) in het afgelopen boekjaar. Het RvC-verslag is niet een nieuw begrip. Ook op grond van de Veertig Aanbevelingen uit 1997 werd de RvC reeds geacht een verslag op te stellen, zoals blijkt uit de volgende zinsnede: ‘Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag’.4 De eisen die in de Code 2008 aan het RvC-verslag worden gesteld, hebben zich sinds 1997 in hoog tempo ontwikkeld. Waar de Commissie Peters in haar Veertig Aanbevelingen nog stelde dat in het RvC-verslag geen inhoudelijke rappor­tage behoeft te worden opgenomen,5 wordt tegenwoordig van de RvC verlangd op inzichtelijke en transparante wij­ze verantwoording af te leggen over de uitvoering van zijn werkzaamheden in het RvC-verslag. Daartoe zijn verschei­dene principes en best practice bepalingen in de Code 2008 opgenomen.6 In deze bijdrage staan wij stil bij enige aspecten van het RvC-verslag. Allereerst zullen wij de juridische status van het RvC-verslag bespreken (§ 2). Vervolgens gaan wij nader in op de eisen die door de Code 2008 aan het RvC-verslag worden gesteld (§ 3). In de daaropvolgende paragraaf staan we stil bij de regeling van het afleggen van verantwoording door interne toezichthouders in de ons omringende jurisdic­ties en hoe deze regelingen zich verhouden tot de Neder­landse voorschriften (§ 4). Afgesloten wordt met een con­clusie (§ 5).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Biesheuvel-Hoitinga, mr.drs. A.A. Bootsma en prof. mr. J.B.S. Hijink*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/9490

Verder in 2011 nr.4/5

 Verlanglijstjes

Ieder jaar, zo tegen het begin van de winter, duiken ze weer op. Verlanglijstjes. Mijn ervaring met het op­stellen van dergelijke lijstjes is dat daarin de waan van de dag een grote rol speelt. Alr...

 De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen. De samenloop van het BW, de Wft en de Wtfv nader bezien

Op het gebied van financiële verslaggeving hebben Neder­landse beursgenoteerde ondernemingen te maken met ver­schillende wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de Wet op...

 De Altman Z-score in civilibus. Over de rol van het Amerikaanse voorspellingsmodel in civiele procedures

Wanneer ogenschijnlijk gezonde ondernemingen korte tijd nadien failliet gaan, leidt dat doorgaans tot teleurgestelde werknemers, beleggers en crediteuren. In de economische wetenschap...

 Het verslag vande Raad van Commissarissen. Enige bespiegelingen over de juridische status en van rechtsvergelijkende aard

Op, kort gezegd, vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de (certificaten van) aandelen zijn toe­gelaten tot de handel op een effectenbeurs (hierna: beurs­vennootsch...

 Praktijkvraag. Uitkering van wettelijke herwaarderingsreserve

M (BV) heeft een 100%-belang in D (BV). M waardeert D tegen nettovermogenswaarde. In deze casus is veron­dersteld dat er geen verschil zit tussen de nettovermo­genswaarde en het zichtbar...

 Actualiteiten

Nationale wet- en regelgeving