Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2016 nr. 2

Inleiding

Kennen wij een geconsolideerde administratieplicht?

prof. mr. J.B. Huizink1

Bij faillissement van een naamloze of besloten vennootschap alsmede bij verenigingen en stichtingen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk als het faillissement is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat moet bewezen worden door de faillissementscurator hetgeen, gelet op de zware maatstaven die de Hoge Raad ter zake hanteert (‘handelen zoals geen redelijk handelend bestuurder zou hebben gehandeld’), niet eenvoudig is. De wet komt de faillissementscurator evenwel tegemoet als de boekhoud- en administratiepl... ...lees meer

Artikel

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening: implementatie van richtlijn 2013/34/EU...

mr. C.J.A. van Geffen1

In deze uitgave is enkele malen[2] aandacht gegeven aan de herziening van de EU richtlijn jaarrekening (2013/34//EU).[3] Het EU wetgevingsproces tot vervanging van de 4e en 7e EEG richtlijn werd medio 2008 aangekondigd. Uit de eerste consultaties hierover in 2009 bleken behoorlijke ambities van de Europese Commissie: niet alleen zou lastenverlichting voor het MKB worden nagestreefd en het afschaffen van de vele lidstaatopties, maar vooral een modernisering van de EU jaarrekeningvoorschriften waarbij oo... abonneren of dit artikel kopen.

‘Partiële’ vaststelling jaarrekening – complexe situatie voor de controleverk...

A. Dieleman RA1

Ongetwijfeld zullen veel lezers niet vaak van het fenomeen ‘partiële’ vaststelling jaarrekening hebben gehoord en er helemaal niet mee zijn geconfronteerd in de praktijk. In een casus die onlangs speelde bij de Accountantskamer was dit zijdelings aan de orde ( ECLI:NL:TACAKN:2016:15 - 15/835 Wtra AK). Bij de jaarrekening die inzet was voor de klachtprocedure tegen de accountant bij de Accountantskamer was tevens sprake van een Ondernemingskamerprocedure. Die laatste procedure leidde tot vernietiging van het eerdere vaststellingsbesluit van de jaarrekening, tot het bevel de jaarrekening op... abonneren of dit artikel kopen.

De problematiek rondom de ontbrekende jaarrekening bij turboliquidatie

mr. dr. S. Renssen1

In 1994 werd aan art. 2:19 BW een vierde lid toegevoegd, op grond waarvan een rechtspersoon die ten tijde van ontbinding geen baten meer heeft, direct ophoudt te bestaan. Deze snelle ontbindingswijze – in literatuur en rechtspraak ook wel aangeduid als turboliquidatie – werd ingevoerd voor situaties waarin niets meer te vereffenen valt.[2] Alsdan is een vereffeningsprocedure overbodig. Art. 2:19 lid 4 BW wordt veelvuldig toegepast in de praktijk. Uit de meest recente cijfers volgt dat in 2012 85-90% van de ontbonden rechtspersonen direct ophielden te be... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Microrechtspersonen en niet-reguliere grondslagen

A. Dieleman RA1

Deze praktijkvraag voor TvJ gaat in op de vraag of, en zo ja in hoeverre, niet-reguliere waarderings- (en resultaatbepalings-)grondslagen zijn toegestaan voor de jaarrekening van microrechtspersonen. Ik doel daarbij op stelsels die afwijken van het meest gehanteerde stelsel: kostprijs (of lagere marktwaarde), c.q. geamortiseerde kostprijs van Titel 9. Een onderwerp dat mede interessant is omdat de waarderingsvoorschriften niet altijd even duidelijk zijn en er sprake lijkt van een opmerkelijke onevenwichtigheid in het Besluit actuele waarde (‘BAW’). abonneren of dit artikel kopen.

Web rond accountants Vestia-derivaten revisited - Noot bij de drie uitspraken...

mr. A.C. van Campen1

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 25 februari 2016 in een drietal uitspraken in hoger beroep geoordeeld omtrent klachten die waren ingediend tegen twee voormalige controlerend accountants van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia (Vestia). Anders dan de Accountantskamer in eerste aanleg komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven tot het oordeel dat ook de accountant van Deloitte tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Hiermee heeft het ‘derivatenweb’ rond de controlerende accountants van Vestia zich gesloten. Over de uitspraken ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C.J.A. van Geffen1

Nationale ontwikkelingenElektronische deponering jaarrekening (Stb. 2016, nr. 149, 150) – CJAvGEind 2015 is de ‘Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg’ in het Staatsblad verschenen (Stb. 2015, nr. 505). In april 2016 is tevens het bijbehorende Besluit elektronische dep... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS