Compliance, Ethics & Sustainability

Boeken

Zorgplicht bij financiële dienstverlening

 

In dit boek treft u een bundeling van publicaties en annotaties die betrekking hebben op de zorgplicht die op financiële ondernemingen rust. Deze zorgplicht bepaalt in toenemende mate het verdienmodel van financiële ondernemingen nu de zorgplicht steeds verdergaande eisen stelt aan de (kwaliteit) van de dienstverlening aan (zowel particuliere als zakelijke) klanten.

Deze zorgplicht komt in vier fasen naar voren. Iedere fase wordt in deze uitgave beschreven.

De eerste fase bestaat uit de productontwikkelingsfase. Dit is wellicht de meest cruciale fase aangezien in deze fase de productenkenmerken, wijze van distributie en de wijze waarop het product aan het publiek wordt gepresenteerd, wordt bepaald.

De tweede fase ziet op de distributie van het financieel product. De distributie dient aan te sluiten op de aard en complexiteit van het product en de doelgroep waarvoor het product is bestemd.

De derde fase ziet op de communicatie met de klant zowel in de precontractuele fase als gedurende de looptijd (de zogenaamde nazorg).

De vierde en laatste fase betreft de wijze waarop toezichthouders de naleving van de publiekrechtelijke gedragsregels (informeel) handhaven. Daarbij is van belang dat toezichthouders in de praktijk verlangen dat financiële ondernemingen bepaald gedrag tonen dat door hen als wenselijk wordt beschouwd maar niet per definitie wettelijk voorgeschreven is. Ook daarmee dienen financiële ondernemingen rekening te houden.

Dit boek beoogt niet een uitputtend maar wel een breed en opiniërend beeld te geven van de ontwikkeling van de zorgplicht en actuele thema’s op dat gebied.

Redactie:
Dr. mr. F.M.A ’t Hart

Verschijningsdatum: april 2019

ISBN: 978-90-77847-114

aantal pagina's: ca. 240

prijs: €65,- exclusief btw. (exclusief verzendkosten); Prijswijzigingen voorbehouden.

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 7

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

Legal Risk Management

Legal Risk Management

Dit boek gaat over de rol die juristen kunnen vervullen bij het proactief beheren van juridische risico’s. De auteur gaat in op de betekenis van de term ‘juridisch risico’ en de interne en externe omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beheren van juridische risico’s.
Daarna beschrijft hij een methode, die kan worden gebruikt om juridische risico’s tijdig te identificeren en te waarderen waardoor de kans op claims kan worden verkleind of de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan kunnen worden verminderd.
Het boek is geschreven voor allen die mede verantwoordelijk zijn voor het beheren van juridische risico’s. Dat zijn niet alleen bedrijfsjuristen, maar bijvoorbeeld ook juristen werkzaam voor instellingen, wetgevingsjuristen, risicobeheerders en leden van bestuursorganen die risicobeheer in hun portefeuille hebben. Het boek is ook interessant voor degenen die het risicobeheer van ondernemingen of instellingen moeten beoordelen, zoals medewerkers van een interne accountantsdienst of van publiekrechtelijke
toezichthouders. Voorts kan het leden van de rechterlijke macht behulpzaam zijn bij rechtsvinding in zaken over privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aansprakelijkheid.

Dit boek staat onder redactie van prof.mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden)

Verschijningsdatum: september 2017

prijs: €59,- exclusief btw en verzendkosten; Prijswijzigingen voorbehouden

aantal pagina's: ca. 210

isbn: 978-90-77847-08-4

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 6

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

  • Uitgeverij Den Hollander B.V.
  • Postadres
    Boomkampsweg 1
  • 7245 WC Laren
  • telefoon 0570-751 225
  • e-mail info@denhollander.info
  • KvK-nummer 75960532
  • BTW-nummer NL8204.26.519B01