Vastgoedcontracten 2022

Indeplaatsstellingsovereenkomst

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een huurder aan een opvolgend huurder in het kader van de overname van het bedrijf van de huurder door die op¬volgend huurder (vergelijk artikel 6:159 e.v. BW). Uiter¬aard kan ook alleen de huurovereenkomst worden over¬gedragen aan de opvolgend huurder, zonder overdracht van het bedrijf van de huurder. In dat geval is dit model eveneens bruikbaar, zij het dat de tekst

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

dan op bepaalde punten moet worden aangepast.Indeplaatsstelling is bij verhuur van 290-bedrijfsruimte onder bepaalde, in de wet opgesomde, voorwaarden (zie hierna onder 3) in rechte afdwingbaar. Uitgangspunt van deze modelovereenkomst is echter dat de verhuur¬der instemt met de indeplaatsstelling van de huurder door de opvolgend huurder, waarbij de inhoud van de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft (behou¬dens eventuele expliciet op te nemen wijzigingen).In deze modelovereenkomst zijn geen afspraken vastge¬legd ten aanzien van de oplevering van het gehuurde door de huurder aan de opvolgend huurder. In beginsel is de oplevering van het gehuurde een zaak tussen de huurder en de opvolgend huurder (die bij het einde van de huurovereenkomst zal moeten opleveren conform het in de huurovereenkomst bepaalde). Afspraken hier¬over zullen doorgaans worden gemaakt in een door de huurder en de opvolgend huurder te sluiten overname-overeenkomst. Het is echter, indien partijen dit wensen, uiteraard ook mogelijk om in de indeplaats-stellingsovereenkomst zélf afspraken te maken over de oplevering van het gehuurde door de huurder aan de opvolgend huurder.Uit het arrest van de Hoge Raad van 4 december 1992 (NJ 1993/168) volgt dat als een huurder veranderingen overneemt of accepteert van voorgaand huurder, daaruit nog geen verwijderingsplicht ten aanzien van die veranderingen volgt bij het einde van de huurovereenkomst. Die verwijderingsplcht moet expliciet worden overeengekomen tussen verhuurder en de nieuwe huurder. In de praktijk is deze bepaling vaak opgenomen in de huurovereenkomst. Dit kan betekenen dat de opvolgend huurder bepaalde wij¬zigingen ongedaan moet maken waarvan hij niet wist dat de huurder deze had aangebracht. Om geschillen aan het einde van de (voortgezette) huurovereenkomst te voorkomen, kan daarom worden overwogen om een tussentijdse inspectie (in aanwezigheid van de drie be¬trokken partijen) te houden, waarbij de verhuurder kenbaar maakt welke werkzaamheden opvolgend huur¬der in ieder geval, naar de toestand op dat moment, dient uit te voeren om het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in juiste staat te kunnen opleve¬ren. Huurder en opvolgend huurder kunnen op hun beurt afspraken maken over bijvoorbeeld de (eventuele) invloed hiervan op de overnameprijs.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11285