Vastgoedcontracten 2020

Overname-overeenkomst

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Deze modelovereenkomst bevat afspraken die ge¬maakt worden tussen de verhuurder, de vertrekkend huurder en de nieuwe huurder met betrekking tot zaken die door de vertrekkend huurder in, op, of aan het ge¬huurde zijn aangebracht of door de vertrekkend huur¬der zijn overgenomen van de voorgaande huurder. Het model kan worden gebruikt zowel bij woonruimte als bij 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehou¬den met verschillende (semi-)dwingendrechtelijke wetsbepalingen.In een overnameovereenkomst worden

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

veelal afspraken gemaakt over zowel het overnemen van roerende zaken (bijvoorbeeld gordijnen of winkelinventaris) als van on¬roerende zaken (bijvoorbeeld een nieuwe keuken). Strikt genomen kunnen onroerende zaken niet door middel van de onderhavige overnameovereenkomst overgedragen worden. Onroerende zaken, die aard- en nagelvast met het gehuurde zijn verbonden, zijn immers door middel van natrekking eigendom geworden van de eigenaar van de gehuurde zaak (veelal de verhuurder). Om die reden is het niet mogelijk voor de vertrekkend huurder om de eigendom van deze zaken aan de opvol¬gend huurder over te dragen. Ten overvloede wordt bo¬vendien opgemerkt dat een overdracht van onroerende zaken dient te geschieden bij notariële akte (zie artikel 3:89 BW).De vertrekkend huurder is ingevolge artikel 7:216 lid 1 BW tot de ontruiming bevoegd om door hem aange¬brachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken (ook indien deze via natrekking onderdeel van het gehuurde zijn gaan uitmaken), mits daarbij het ge¬huurde in de toestand wordt gebracht die bij het einde van de huur redelijkerwijs in overeenstemming met de oorspronkelijke kan worden geacht (het zogenaamde wegbreekrecht). Dit wegbreekrecht geldt slechts tot het einde van de huur en kan derhalve in beginsel ook niet worden overgedragen aan een opvolgend huurder. Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 7:216 BW blijkt ook duidelijk dat de wetgever het wettelijk wegbreek¬recht niet overdraagbaar heeft willen maken (zie Kamer¬stukken II, 1990/1991, 26 089, nr. 6, p. 20 en Kamerstuk¬ken I, 2001/2002, 26 089, nr. 162, p. 17). Nu bij onroe¬rende zaken het eigendomsrecht niet door middel van de onderhavige modelovereenkomst kan worden over¬gedragen en huurders evenmin onderling kunnen over¬eenkomen dat het wettelijke wegbreekrecht met betrek¬king tot deze zaken op de nieuwe huurder overgaat, zou in feite niet méér aan de nieuwe huurder overgedragen kunnen worden dan het recht om de betreffende onroe¬rende zaken te gebruiken. Indien de verhuurder hier echter uitdrukkelijk mee instemt, zoals in het onderha¬vige model geschiedt, dan kan door middel van het zo¬genaamde derdenbeding van artikel 6:253 BW door de vertrekkend huurder en de verhuurder ten behoeve van de nieuwe huurder een contractueel wegbreekrecht worden gecreëerd met betrekking tot de onroerende za¬ken die worden ‘overgenomen’. Nu de leden 1 en 2 van artikel 7:216 BW van regelend recht zijn, kan een derge¬lijke afwijkende regeling rechtsgeldig worden overeen¬gekomen. Het resultaat is dan dat de nieuwe huurder het recht krijgt om de ‘overgenomen zaken’ te gebrui¬ken en weg te breken.Deze modelovereenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het opstellen (naast een indeplaatsstellingsover¬eenkomst) van een overnameovereenkomst in geval van een bedrijfsovername in het kader van een indeplaats¬stelling ex artikel 7:307 BW.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11287