Vastgoedcontracten 2022

Overeenkomst tot aanneming van werk in regie

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 20 oktober 2017. Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals een aanbouw aan een woning, de plaatsing van een dakkapel of de constructie van een garage, waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd in regie. Van aanneming van werk in regie is sprake indien de aannemer een vergoeding ontvangt van de door hem gemaakte kosten (zoals arbeidsloon en materiaal), vermeerderd met een winstpercentage. Regie leent zich vooral voor situaties waarin de omvang

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

van het werk op voorhand nog niet (geheel) duidelijk is of door tijdgebrek niet goed mogelijk is de verlangde prestatie vooraf nauwkeurig te beschrijven. Het belangrijkste verschil tussen het regiecontract en aanneming van werk tegen een vaste prijs betreft het financiele risico dat met de uitvoering van het werk gepaard gaat. Bij de regieovereenkomst moet de opdrachtgever zich in belangrijke mate verlaten op de betrouwbaarheid van de aannemer: deze heeft geen financiele prikkels om voortvarend en efficient aan het werk te gaan. In deze overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat namens de opdrachtgever geen directie zal worden gevoerd. Onder directievoering wordt over het algemeen verstaan het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de aannemer. Voor eenvoudige werken zal de opdrachtgever meestal geen opdracht geven aan een architect om daarvoor een ontwerp te maken en daardoor zal ook het voeren van directie (hetgeen vaak onderdeel uitmaakt van de opdracht aan de architect) dus achterwege worden gelaten. Een nadeel van het niet laten voeren van directie bij aanneming van werk in regie ligt in het feit dat de gemiddelde opdrachtgever over onvoldoende deskundigheid zal beschikken om te kunnen beoordelen of de door de aannemer opgevoerde hoeveelheid arbeidsuren en verwerkte materialen in verhouding staan tot het werk. Het adagium ‘bouwen is vertrouwen’ is bij regie dan ook zeker van toepassing. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om wel directie te laten voeren over een werk van eenvoudige aard, dan ligt het voor de hand voor een aannemingsovereenkomst met toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012) te kiezen. Alhoewel de UAV 2012 uitgaat van een vaste aanneemsom, kan indien partijen dit wensen ook met toepassing van de UAV 2012 worden gekozen voor regie. Dit zal dan in de aannemingsovereenkomst moeten worden vastgelegd. Deze overeenkomst gaat uit van de wettelijke regeling van aanneming van werk, zoals vastgelegd in titel 12 van boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). Dat betekent ondermeer dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken niet wordt beperkt, met uitzondering van de gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs bij de oplevering had moeten ontdekken (artikel 7: 758 BW).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11303