Vastgoedcontracten 2022

Proces-verbaal van oplevering

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

  Inhoud geactualiseerd op: 20 oktober 2017. Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt door de aannemer en de opdrachtgever bij de oplevering van een bouwproject. Na de voltooiing van het aangenomen werk is de aannemer verplicht om het werk aan de opdrachtgever op te leveren. Deze opleveringsverplichting is vastgelegd in de wettelijke definitie van aanneming van werk (artikel 7:750 BW). Aanneming van werk wordt daar omschreven als “de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer,

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld”. Bekijk ook het modelcontract Aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW. De oplevering behelst de feitelijke levering van het gereed gekomen werk aan de opdrachtgever. De oplevering is geen eenzijdige handeling van de aannemer. De opdrachtgever dient de feitelijke levering ook te aanvaarden. Wanneer de aannemer van oordeel is dat het werk voor oplevering gereed is nodigt hij de opdrachtgever uit om het werk te keuren. De keuring van het werk door de opdrachtgever wordt ook wel ‘opneming’ genoemd. Pas nadat het werk door de opdrachtgever is goedgekeurd, is sprake van een oplevering. Aanvaarding van het werk kan ook impliciet plaatsvinden. Artikel 7:758 BW bepaalt immers dat ‘indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt, dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Bij dit modelcontract is getracht om de belangrijkste onderwerpen die op een proces-verbaal zouden kunnen voorkomen op te nemen. Dit betekent overigens niet dat alle daarop voorkomende onderwerpen steeds bij ieder project van belang zijn. De opmaak van een proces-verbaal zal dan ook per project kunnen verschillen.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11309