Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017 nr. 9

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

PBO

Wie nog geïnteresseerd is in de afwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kan alles lezen over de vereffening in Kamerstukken II 2017/17, 33910, nr. 27. Zoals het er nu naar uitziet zal in het najaar 2018 de vereffening van de vermogens van de eerste bedrijfslichamen kunnen worden beëindigd.

Pacht

Brand

Vervolg op tussenarrest inzake kwalificatie als pachtovereenkomst. Aansprakelijkheid voor brand in varkensstal, waarvan de exacte oorzaak niet is vast te stellen. Met dat de exacte oorzaak van de brand niet is vastgesteld en ook niet kan worden vastgesteld, is tevens gegeven dat niet is vastgesteld en ook niet kan worden vastgesteld dat de brand zijn oorzaak heeft in een gebrek in de voederinstallatie, zoals [appellant] stelt en [geïntimeerde] betwist. Dit brengt mee dat de vraag of [geïntimeerde] al dan niet op de hoogte was van een dergelijk gebrek niet relevant is en ook niet of een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

PBO

Pacht

Brand

Goed pachter

Ruimtelijke Ordening

Schuilhutten

Puinpad

Omgevingsvergunning

Plattelandswoning

Aviko

Bestemmingsplan en geur

VIV-regeling

Landinrichting

Natuurontwikkeling

Titelzuivering

Beheer landelijk gebied

Natuurbeschermingsrecht

PAS

Nationale parken

NB-vergunning

Flora- en faunawet

VHR

Boswet

NSW

Structuurbeleid

Natuurinclusieve landbouw

Biologische landbouw

Duurzame stallen

Jonge landbouwers

Weidegang

Marktordening

Steun

Bedrijfstoeslag

Actieve landbouwer

GLB

Teruggave

Randvoorwaardenkorting

Betalingsrechten

Natuurbeheertype

Randvoorwaardenkorting

Dieren

Q-koorts

Antibiotica

Gezondheidsfonds

Wet dieren

Producten

Heksenkaas

Milieurecht

Derogatie

Glyfosaat

Fosfaatreductieplan

Fosfaatreductie en uitscharing

Duurzame stallen

Bestrijdingsmiddelen

Fosfaatrechten

Bedrijfswoning

Vergunning

Melkveefosfaatreferentie

Dwangsom

Grondgebonden veehouderij

Mesttransport

Hagelkanon

Fosfaatreductieplan

Fosfaatreductieplan rechtspraak

Mestverwerkingsinstallatie

Fiscaal recht

WOZ

Buitenlands agrarisch recht

Duitsland

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Schade

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14482

Verder in 2017 nr.9

 Heeft de agrarische sector behoefte aan de legitieme portie?

Op het moment van het schrijven van dit stuk wordt er door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de legitieme portie. In het heden en verleden is regelmatig d...

 Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omge...

 De agrarische ondernemer & het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen art. 1:95a BW

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer aangenomen de wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.[2] De datum van inwerkingtreding van de wet is 1 j...