Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2017 nr. 9

Inleiding

Heeft de agrarische sector behoefte aan de legitieme portie?

prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Op het moment van het schrijven van dit stuk wordt er door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de legitieme portie. In het heden en verleden is regelmatig de vraag aan de orde gesteld wat de rol van de legitieme portie is bij de agrarische bedrijfsopvolging (zie recent nog het preadvies van Burgerhart, TvAR 2017/4 p. 159 e.v.) en met name de vraag of de legitieme portie niet onnodig belemmerend werkt bij die bedrijfsoverdracht. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wil ik kort (enigszins ongenuanceerd vanwege de ... ...lees meer

Artikel

Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

mr. R. van Dreumel - Wingens1

Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omgeving sprake is van gevoelige functies[2] rijst de vraag of de gewasbeschermingsmiddelen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en of gelet daarop, al dan niet uit voorzorg, een spuitvrije zone (hierna ook ‘spuitzone’) aangehouden kan/moet worden tussen de gevoelige functies en de percelen met open teelt. (Hoe) moeten gevoelige functies in de ruimtelijke ordening beschermd worden tegen gewas... abonneren of dit artikel kopen.

De agrarische ondernemer & het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen art. 1:95...

mr. A.N. Labohm1

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer aangenomen de wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.[2] De datum van inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2018. Voor de adviespraktijk is het overgangsrecht van bijzonder belang. Op een gemeenschap van goederen, voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 33 987 ontstaan, blijft art. 94 van Boek 11 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet 33 987.[3] De komende decennia dient dus steeds vastgest... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 29 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9549 (...

E.H.M. Harbers

    (Meijerink/Ommen) (mrs. Th.C.M. Willemse, E.B. Knottnerus en H.L. Wattel en de deskundige leden mr.ing. E. Oostra en ir. H.K.C. Roelofsen) Pachtontbinding [Burgerlijk Wetboek, art. 6:248 lid 2, art. 7:321, art. 7:397 lid 1] Pachtontbindingsverklaring met nieuwe geliberaliseerde overeenkomst tot stand gekomen? Het hof oordeelt met de pachtkamer in eerste aanleg dat pachter door het ondertekenen van de pachtontbindingsverklaring heeft ingestemd met een voortzetting van de pacht... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (TvAR 2017/5892)

W.J.E. van der Werf

    Erven X c.s./Gemeente Uden) (mrs. B. Bakels, A.H.T. Heisterkamp, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en M.J. Kroeze) Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht. [Onteigeningswet, art. 40c] Vraag of bouwrijp maken van grond door overheid, met het oog op realisering van het werk door een andere partij dan de overheid, moet worden weggedacht.   Met noot W.J.E. van der Werf Arrest in de zaak van: 1. De erven van [betrokkene 1], over... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:691 (X c.s./Staat) (TvAR 2017/5893)

W.J.E. van der Werf

(mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. de Groot, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron) Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen. [Onteigeningswet, art. 40c] Bij de bepaling van de werkelijke waarde, waaronder begrepen de verwachtingswaarde, mogen niet zonder meer alle planologische stukken waarin rekening wordt gehouden met het werk buiten beschouwing worden gelaten. Ten aanzien van elk van die planologische stukken moet worden beoordeeld of reeds sprake is van of wordt voo... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Overijssel 10 mei 2017, zaaknummer / rekestnummer: C/08/179777 /HAR...

D.W. Bruil

  (Landinrichting Saasveld) (mrs. H. Bottenberg - van Ommeren, W.J.B. Cornelissen en W.F. Boele) Verrekening waardeverschil [Wet inrichting landelijk gebied, art. 52, art. 56, art. 61, art. 62, art. 63, art. 68, art. 69, Burgerlijk Wetboek, art. 6:212, Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 lid 4, art. 4:81] Biedt de Wet inrichting landelijk gebied grondslag voor financiële verrekening voor kwaliteitsverschillen van geruilde landbouwgronden. Met noot D.W. Bruil Beschikking van 10 m... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Midden-Nederland, 19 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2524 (TvAR 2017/5...

mr. ing. Johan Heinen

(Bunnik) (mr. N.M.H. van Ek) Landinrichting. Openbaarheid van weg. [Wegenwet, art. 4, art. 49; Landinrichtingswet, art. 131, art. 132) De rechtbank kan op grond van de beschikbare gedingstukken niet vaststellen dat de Steenovenweg na de herinrichting op grond van de Landinrichtingswet geen openbare weg meer is, waardoor alle verjaringstermijnen van de Wegenwet zijn komen te vervallen. De rechtbank oordeelt dat verweerder op basis van zes getuigenverklaringen aannemelijk heeft kunnen achten dat het gedeelte van de Steenovenweg... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Bosch, 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3624 (TvAR 2017/5896)

D.W. Bruil

(Ruilverkaveling Leudal) (mrs. H.A.G. Fikkers, J.I.M.W. Bartelds en F.E.J. Beekhoven van den Boezem) Titelzuivering. Verjaring. [Burgerlijk Wetboek, art. 99 lid 1, art. 108, art. 118 lid 2, Kadasterwet, art.34, art. 37] Geslaagd beroep op verkrijgende verjaring van onroerend goed. In de specifieke omstandigheden van het geval staat aan een beroep op de goede trouw niet in de weg dat de incidenteel appellante bij latere raadpleging van de registers het verzuim in de akte van toedeling zou hebben opgemerkt (vergelijk Hoge Raad ... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11 juli 2017, ECLI:NL:CBB:2017:212...

D.W. Bruil

(Natuurgrond Friesland) (mr. A. Venekamp, mr. E.R. Eggeraat en mr. H.B. van Gijn) GLB-inkomenssteun. Betalingsrechten. Negatieve lijst. Natuurgronden [Verordening (EU) nr. 1307/2013, art. 24, 32; Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, art. 2.10] De typering die provincies vaststellen in hun natuurbeheerplan en die ten grondslag ligt aan bijlage 1 bij artikel 2.10, tweede lid onder a, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, vormt een ongeschikt middel om te bepalen of landbouwareaal overwegend voor ... abonneren of dit artikel kopen.

College van beroep voor het Bedrijfsleven, 4 augustus 2017,ECLI:NL:CBB:2017:2...

D.W. Bruil

(Fipronilkippen) (mr. Eggeraat) Doden van dieren [Wet dieren, art. 1.3, 2.10, 5.10] Het is op grond van de van toepassing zijnde regelgeving, waaronder de Wet dieren, niet verboden om kippen te doden. Gelet hierop begaan pluimveehouders die beslissen om hun kippen om bedrijfseconomische redenen te ruimen geen overtreding. Nu met het doden van kippen geen overtreding wordt begaan, is verweerder niet bevoegd om handhavend op te treden om dit te voorkomen. met noot D.W. Bruil Proces-verbaal van de mondelinge uits... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen PBOWie nog geïnteresseerd is in de afwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kan alles lezen over de vereffening in Kamerstukken II 2017/17, 33910, nr. 27. Zoals het er nu naar uitziet zal in het najaar 2018 de vereffening van de vermogens van de eerste bedrijfslichamen kunnen worden beëindigd.PachtBrandVervolg op tussenarrest inzake kwalificatie als pachtovereenkomst. Aansprakelijkheid voor brand in varkensstal, waarvan de exacte oorzaak niet is vast te stellen. Met dat de exacte oorzaak van ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Studiemiddag Pacht 2017 Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus. Datum en plaats Woensdag 4 oktober 2017, locatie Van der Valk Hotel Uden-Veghel, Uden Woensdag 11 oktober 2017, locatie Van der Valk Hotel Houten-Utrecht, Houten Woensdag 18 oktober 2017, lo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS