Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 12

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Visie

De toekomstvisie van de regering (‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw’) is ook naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 X!V, nr. 5)

Pacht

Ontbinding

Ontbinding pachtovereenkomst wegens tekortkomingen. Bedreiging, geen bedrijfsmatige exploitatie en onvoldoende onderhoud van het gepachte. Hof oordeelt dat aanbod van getuigenbewijs voor de bedreiging van de verpachter en diens echtgenote onvoldoende is. Bedreiging van een personeelslid is geen bedreiging van een nauwe verwant van de verpachter. Er is sprake van een agrarische onderneming die voldoet aan de eisen van bedrijfsmatige exploitatie. Ten aanzien van het onderhoud gelast het hof een comparitie ter plaatse. Hof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5170

Stalbrand

Aansprakelijkheid verpachter. Brandoorzaak. Maatstaf bewijswaardering. P...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Visie

Pacht

Ontbinding

Stalbrand

Zakelijke rechten

Domeinen

Belemmeringenwet

Erfdienstbaarheid

Verjaring

Ruimtelijke Ordening

Zorgboerderij

Omgevingsvergunning

Beheer landelijk gebied

Drinkwater

NB-vergunning

Gelijkberechtiging

Natura 2000

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Weidevogels

Landschapselementen

Natuur

PAS

Natuurpact

Structuurbeleid

Glastuinbouw

Jonge landbouwer

Marktordening

GLB

Betalingsrechten

Dieren

Welzijn

Dieraantallen

Varkenspest

Pelsdieren

Fokkerij

Duurzame stallen

Longontsteking

Planten

Hortensia’s

Kwekersrecht

Producten

Biologen

Eieren

Agrarisch milieurecht

Fosfaatrechten

Melkveefosfaatreferentie

Mestvergister

Fosfaatbank

Startend bedrijf

Handhaving

Herbezinning

Buitenlands agrarisch recht

Duitsland

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Klimaat

Meerwaardeclausule

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15285

Verder in 2018 nr.12

 Urgenda: niet langer een witte raaf

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag het opzienbarende arrest gewezen in de Urgenda-zaak over het klimaat.[1] Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig door verdere reductie van bro...

 De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

Bij de levering (verkrijging) van een perceel grond of een bouwkavel is het eigenlijk altijd de vraag of er overdrachtsbelasting of omzetbelasting (hierna btw) is verschuldigd. Per 1 januari 201...

 License to produce C12 H22 O11 (van bietenquotum naar LLB)

Daar waar de juridische discussie in agrarisch recht land zich heden ten dage bijna slechts toespitst op P2O5-rechten (fosfaat), is er in de akkerbouwgebieden een ander productierecht op de were...

 Registers jaargang 2018

I. ArtikelenAuteur Titel Paginamr. E. Aarts Participatie in duurzame-energieprojecten op agrarische grond: 169 dos, don’ts & who’s boss? H. van den Berg, De afschaffing van de landbouwreg...