Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 12

Inleiding

Urgenda: niet langer een witte raaf

mr. W.J.E. Van der Werf

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag het opzienbarende arrest gewezen in de Urgenda-zaak over het klimaat.[1] Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig door verdere reductie van broeikasgassen per eind 2020 na te laten; de Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 met tenminste 25% daalt ten opzichte van de uitstoot in 1990 (het Kyoto basisjaar). Op basis van het huidige beleid zou dat slechts maximaal 17% zijn. Omdat het arrest uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, zal de Staat daar uitvoering aan moeten geven, ongeacht het inmiddel... ...lees meer

Artikel

De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

mr. H.J. de Boer1

Bij de levering (verkrijging) van een perceel grond of een bouwkavel is het eigenlijk altijd de vraag of er overdrachtsbelasting of omzetbelasting (hierna btw) is verschuldigd. Per 1 januari 2017 is de definitie van het wettelijke begrip bouwterrein zodanig aangepast dat sindsdien sneller sprake zal zijn van btw-belaste grond dan vóór 2017. In deze bijdrage ga ik in op deze nieuwe definitie en op de vraag welke invloed deze heeft op de (agrarische) praktijk. abonneren of dit artikel kopen.

License to produce C12 H22 O11 (van bietenquotum naar LLB)

mr. ing. E. Oostra RT1

Daar waar de juridische discussie in agrarisch recht land zich heden ten dage bijna slechts toespitst op P2O5-rechten (fosfaat), is er in de akkerbouwgebieden een ander productierecht op de wereld gezet, namelijk de LLB’s, de LedenLeveringsBewijzen. Ik wens hierbij de geschiedenis van het bietenquotum weer te geven, mede in samenhang met de pachtjurisprudentie dienaangaande. Verder zal ik de totstandkoming van de nieuwe productierechten beschrijven met een korte opinie over de civielrechtelijke verhouding in pachtrechtelijke zin. abonneren of dit artikel kopen.

Registers jaargang 2018

I. ArtikelenAuteur Titel Paginamr. E. Aarts Participatie in duurzame-energieprojecten op agrarische grond: 169 dos, don’ts & who’s boss? H. van den Berg, De afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting 116mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB, mr. A. Verduijn RB mr. H.J. de Boer De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting? 606 abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3125 (Bonte...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. H.B.M. Duenk)Met noot E.H.M. HarbersPachtovereenkomst. Ontbinding.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:377; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 6 onder f]Ontbindingsvordering van ene tegen andere broer. Vanwege in het arrest genoemde feiten en omstandigheden rechtvaardigen de tekortkomingen van de pachter niet de ontbinding van de pachtovereenkomst, in het bijzonder kunnen de gebleken pachtachterstanden in de onderhavige ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3305 (Knop...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. J.H. Jurrius)Met noot G.M.F. SnijdersPachtovereenkomst. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:367, art. 7:370; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 131]Beëindigingsvordering in conventie en vordering indeplaatsstelling in reconventie. Pachtovereenkomst wordt beëindigd op grond van belangenafweging ook indien daarbij de belangen van de beoogde opvolgers worden betrokken ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4130 (Bloemsm...

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, E.B. Knottnerus en H.L. Wattel en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. H.B.M. Duenk)Met noot D.W. BruilBedrijfsmatige landbouw[Burgerlijk Wetboek, art. 7:312]Gelet op alle feiten en omstandigheden in onderling verband bezien en met inachtneming van de geldende gezichtspunten oordeelt het hof dat de stelling van verpachtster dat geen sprake meer is van bedrijfsmatige landbouw, niet opgaat.arrest van de pachtkamer in de zaak van1. Lutske Bloemsma, wonende te Morra (gemeente Dongera... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 21 september 2018 , ECLI:NL:HR:2017:1694 (Bu...

W.J.E. Van der Werf

(mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en H.M. Wattendorff) Met noot W.J.E. Van der WerfOnteigening. Schadeloosstelling.[Onteigeningswet, art. 40b, art. 40c]Onteigeningswet. Schadeloosstelling. Vergoeding voor meerwaarde grond wegens aanwezigheid van bruikbare bodembestanddelen. Moet bij die vergoeding rekening worden gehouden met de kosten van voor winning van die bodembestanddelen noodzakelijke werkzaamheden, als die werkzaamheden hoe dan ook verricht moeten worden voor de uitvoeri... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 oktober 2018, ECLI:NL:...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.W. L. Koopmans, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot H.A. Verbakel – van BommelMelkveefosfaatreferentie. Geen strijd met artikel 1 EP.[Meststoffenwet, art. 38; Het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP), art. 1]De melkveehouder heeft onvoldoende aangetoond en inzichtelijk gemaakt dat op 12 december 2013 sprake was van onomkeerbare uitbreidingsinvesteringen en dat deze een individuele buitensporige last vormen. Geen s... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 oktober 2018, ECLI:NL...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.W. L. Koopmans, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour) Met noot H.A. Verbakel – van Bommel Fosfaatrechtenstelsel [Meststoffenwet, art. 21b eerste lid, art.23, derde lid; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 72b; Het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP), art. 1] Het fosfaatrechtenstelsel vormt een inmenging in het door artikel 1 van het van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscaal recht - Hoge Raad, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1201 (Landbouwvrij...

A. Verduijn

(mrs. P.M.F. van Loon, L.F. van Kalmthout en E.F. Faase) Met noot A. VerduijnBelastingrecht.[Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.21]Landbouwgrond verkocht en geleverd in 2000 met recht op nabetaling bij doorgaan van wijziging van bestemming van de grond; is op afwaardering van het in 2000 geactiveerde recht op nabetaling de vóór 27 juni 2000 geldende landbouwvrijstelling of de sindsdien geldende landbouwvrijstelling van toepassing?.Arrestgewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belangh... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Algemeen VisieDe toekomstvisie van de regering (‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw’) is ook naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 X!V, nr. 5)PachtOntbindingOntbinding pachtovereenkomst wegens tekortkomingen. Bedreiging, geen bedrijfsmatige exploitatie en onvoldoende onderhoud van het gepachte. Hof oordeelt dat aanbod van getuigenbewijs voor de bedreiging van de verpachter en diens echtgenote onvoldoende is. Bedreiging van een person... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2019Op vrijdag 11 januari 2019 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van he... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS