Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 1

Het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders; een drempel voor of bewijs van paulianeus handelen?

mr. M.A.L.M. Willems1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (hierna: het ‘Voorontwerp’) betreft, evenals art. 2:381 lid 3 BW, (onder meer) transacties met verbonden partijen. Doel van de regeling in het Voorontwerp is de bescherming van de belangen van de vennootschap en met name minderheidsaandeelhouders. De wijze waarop dit gebeurt, roept echter de vraag op of niet te zeer vanuit uitsluitend vennootschapsrechtelijk perspectief over het Voorontwerp is nagedacht. Met name één artikel(lid) uit het Voorontwerp roept vragen op. Deze bepaling, art. 167 lid 3, lijkt te verplichten tot het openbaar maken van paulianeuze transacties. Kennelijk heeft de wetgever slechts met het oogmerk van vergroting van transparantie over de formulering nagedacht. In voorkomend geval kan een curator hiermee echter zijn voordeel doen, aangezien het bewijs van het paulianeuze karakter van de transactie bij voorbaat gegeven kan zijn.

2. Achtergron...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond van het Voorontwerp; de nieuwe Aandeelhoudersrichtlijn

3. Transacties met verbonden partijen volgens de Richtlijn

4. Transacties met verbonden partijen volgens het Voorontwerp

5. Art. 167 lid 3 vanuit insolventierechtelijk perspectief

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.A.L.M. Willems1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15384

Verder in 2019 nr.1

 Eigen aangifte faillietverklaring kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW - Annotatie Hoge Raad d.d. 21 december 2018 ECLI:NL:HR:2018:2370

Eerder schreef ik in dit tijdschrift (TvCu 2017, nr. 5/6, p. 178) een annotatie bij de hofuitspraak die vooraf ging aan het hier te bespreken arrest van de Hoge Raad. Het betreft een ...

 De (stil) verpande vordering, hoe zat het ook alweer?

In bijna elk faillissement komt u het wel tegen: vorderingen van de schuldenaar op derden die (stil) verpand zijn aan banken, financieringsmaatschappijen of andere financiers. In de wet en (rece...

 Het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders; een drempel voor of bewijs van paulianeus handelen?

Het Voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (hierna: het ‘Voorontwerp’) betreft, evenals art. 2:381 lid 3 BW, (onder meer) transacties me...

 Enige beschouwingen naar aanleiding van Schepel en Miedema q.q./Rabobank - Hoge Raad 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189

Het hiervoor afgedrukte arrest is een voorbeeld van rechtersrecht. De rechtsregel die de Hoge Raad ‘vindt’ staat nergens in de wet maar wordt door de Hoge Raad afgeleid uit het systeem ...

 Overzicht rechtspraak november en december 2018 en januari 2019

Rechtbank Rotterdam 1 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10921In het faillissement van X BV heeft de curator H BV in rechte betrokken, vanwege een al enige jaren voor de faillietverklaring ontstaan ...