Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2019 nr. 1

Vervangende toestemming: de dubbele toetsingsnorm ex art. 27 lid 4 WOR toegepast

mr. A. Briejer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Onderzoeksvraag

Een van de kernbepalingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dit recht is opgenomen in art. 27 WOR dat een limitatieve opsomming bevat van de onderwerpen die vallen onder de reikwijdte van het instemmingsrecht. Wanneer de ondernemingsraad geen instemming verleent, heeft de ondernemer een aantal mogelijkheden. Hij kan ervoor kiezen geen uitvoering te geven aan het voorgenomen instemmingsplichtige besluit. De ondernemer kan het besluit van de ondernemingsraad om niet in te stemmen ook naast zich neerleggen en alsnog uitvoering geven aan het voorgenomen besluit. Daarbij wordt dan het risico genomen dat het besluit op grond van art. 27 lid 5 WOR nietig is. De ondernemingsraad dient dan wel tijdig, binnen een maand, de (in rechte afdwingbare) nietigheid van het besluit schriftelijk in te roepen. De aangewezen medezeggenschapsrechtelijke route is het op grond van art. 27 lid 4 WOR indienen van een verzoe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Onderzoeksvraag

2. Wettelijke ontstaansgeschiedenis

3. Het toetsingskader ex art. 27 lid 4 WOR

3.1. Een tweeledig stappenplan

3.2. De in de rechtspraak gehanteerde toetsingsnorm

4. Het toetsingscriterium in de Wmcz (2018)

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Briejer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15450

Verder in 2019 nr.1

 Ter Visie - Ondernemingsrecht in 2019

Er staat voor 2019 voor het arbeidsrecht het nodige op de politieke agenda, zoals de wijziging van het arbeidsovereenkomstenrecht (de Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’) is in februari 2...

 Annotatie - ‘Vrije vervanging’ en de kwalificatievraag: duiding, positie en bruikbaarheid (Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 , Deliveroo-II)

De Rechtbank Amsterdam heeft inmiddels in twee verschillende zaken[2] antwoord gegeven op de vraag of de relatie tussen Deliveroo en hun fietskoeriers dient te worden gekwalificeerd a...

 Annotatie - Maaltijdbezorging valt onder beroepsgoederenvervoer over de weg (Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:210 )

Op 15 januari is niet alleen de elders in dit tijdschrift geannoteerde Deliveroo-uitspraak over de kwalificatievraag[2] verschenen, maar heeft de kantonrechter Amsterdam zich tevens uitgelaten over...

 Representativiteit van vakbonden is niet alleen een kwestie van leden

You win some, you lose some. FNV won in 2017 een procedure tegen Transavia over de toepasselijkheid van de nieuwe cao voor het grondpersoneel die Transavia zonder FNV had afgesloten. ...

 Vervangende toestemming: de dubbele toetsingsnorm ex art. 27 lid 4 WOR toegepast

1. Onderzoeksvraag Een van de kernbepalingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dit recht is opgenomen in art. 27 WOR dat een limitatieve opso...

 Kroniek pensioenrechtspraak 2018

Deze bijdrage bevat een overzicht van belangrijke of opvallende uitspraken inzake pensioen die in 2018 zijn gedaan. Omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, heeft het pensioenrecht veel...

 Actualiteit - Consultatievoorstel wettelijke bedenktijd naamloze beursvennootschappen

Op 7 december 2018 is het voorontwerp ‘Wet wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek’ in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een onbesch...

 Actualiteit - Weg met het gezagscriterium, een pleidooi voor (on)afhankelijkheid

Voor de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst is relevant (en dikwijls zelfs doorslaggevend) of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de werkende en de partij waarvoor h...