Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Ter Visie - Ondernemingsrecht in 2019

prof. dr. M.A. Verbrugh1

Er staat voor 2019 voor het arbeidsrecht het nodige op de politieke agenda, zoals de wijziging van het arbeidsovereenkomstenrecht (de Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’) is in februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer) en de aanpak van het pensioenstelsel (het 10-puntenplan van Koolmees). Ook op het gebied van het ondernemingsrecht staat voor 2019 heel wat gepland. Dit volgt uit de ‘Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht’ (‘de brief’) die de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op 20 december 2018 openbaar heeft gemaakt.[2] Daarnaast worden div... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - ‘Vrije vervanging’ en de kwalificatievraag: duiding, positie en ...

mr. P.R. Bartens1

De Rechtbank Amsterdam heeft inmiddels in twee verschillende zaken[2] antwoord gegeven op de vraag of de relatie tussen Deliveroo en hun fietskoeriers dient te worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. De rechtbank heeft in de twee zaken op deze vraag echter een verschillend antwoord gegeven. Deze annotatie ziet op de tweede uitspraak van 15 januari 2019, namelijk de procedure tussen FNV en Deliveroo. Over de vraag of een platformwerker kan (en zou moeten) worden aangemerkt als werknemer zijn op zowel nationaal als internationaal niveau verschillen... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Maaltijdbezorging valt onder beroepsgoederenvervoer over de weg ...

mr. dr. I. Zaal1

Op 15 januari is niet alleen de elders in dit tijdschrift geannoteerde Deliveroo-uitspraak over de kwalificatievraag[2] verschenen, maar heeft de kantonrechter Amsterdam zich tevens uitgelaten over de vraag of Deliveroo onder de sectorale cao valt. Deze uitspraak (de Deliveroo III-uitspraak) heeft veel minder aandacht gekregen, maar is tevens zeer interessant. De financiële consequenties van deze uitspraak zijn aanzienlijk voor Deliveroo. Daarnaast is deze uitspraak een waarschuwing voor andere platforms die mogelijk ook onder ... abonneren of dit artikel kopen.

Representativiteit van vakbonden is niet alleen een kwestie van leden

mr. dr. N. Jansen1

You win some, you lose some. FNV won in 2017 een procedure tegen Transavia over de toepasselijkheid van de nieuwe cao voor het grondpersoneel die Transavia zonder FNV had afgesloten. De Kantonrechter Haarlem oordeelde dat deze nieuwe cao ondanks het bestaan van een dynamisch incorporatiebeding, niet gold voor leden van FNV omdat de vakbonden die hadden onderhandeld met Transavia onvoldoende representatief waren voor het grondpersoneel van Transavia.[2] In de zomer van 2018 waren de rollen volledig omgedraaid toen FNV via de rechter toela... abonneren of dit artikel kopen.

Vervangende toestemming: de dubbele toetsingsnorm ex art. 27 lid 4 WOR toege...

mr. A. Briejer1

1. Onderzoeksvraag Een van de kernbepalingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dit recht is opgenomen in art. 27 WOR dat een limitatieve opsomming bevat van de onderwerpen die vallen onder de reikwijdte van het instemmingsrecht. Wanneer de ondernemingsraad geen instemming verleent, heeft de ondernemer een aantal mogelijkheden. Hij kan ervoor kiezen geen uitvoering te geven aan het voorgenomen instemmingsplichtige besluit. De ondernemer kan het besluit van de ondernemingsraad om niet in te stemmen ook naast zich neerleggen e... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek pensioenrechtspraak 2018

mr. M.W. Minnaard1

Deze bijdrage bevat een overzicht van belangrijke of opvallende uitspraken inzake pensioen die in 2018 zijn gedaan. Omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, heeft het pensioenrecht veel raakvlakken met het arbeidsrecht. Het grote verschil met de overige arbeidvoorwaarden is dat afspraken over pensioen (de pensioenovereenkomst genoemd) op basis van art. 23 lid 1 Pensioenwet bij een pensioenuitvoerder moeten worden ondergebracht. Door deze externe onderbrenging ontstaat ook een rechtsverhouding tussen de pensioenuitvoerder en de werknemer (deelnemer) en in veel gevalle... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - Consultatievoorstel wettelijke bedenktijd naamloze beursvennoot...

mr. H. Koster1

Op 7 december 2018 is het voorontwerp ‘Wet wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek’ in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een onbeschermde naamloze vennootschap ter consultatie gepubliceerd.[2] De voorgestelde wettelijke regeling behelst dat het bestuur op basis van het voorgestelde art. 2:114b BW de mogelijkheid heeft een bedenktijd van maximaal 250 dagen in te roepen. De wettelijke bedenktijd kan worden ingeroepen indien sprake is van i) een agendaverzoek voor een algemene vergadering (AV) van onderwerpen die same... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - Weg met het gezagscriterium, een pleidooi voor (on)afhankelijk...

mr. S.J. Kremer1

Voor de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst is relevant (en dikwijls zelfs doorslaggevend) of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de werkende en de partij waarvoor hij werkt. Het vereiste van een gezagsverhouding wordt afgeleid uit de tekst van art. 7:610 BW.[2] In de praktijk, en met name gezien de huidige stand van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, werkt het gezagscriterium echter niet. Het leidt tot veel onduidelijkheid, onzekerheid en discussie.[3] In dit artikel zal eerst kort de context en de huidige situatie op de arbeidsmarkt be... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS