Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 6

Onduidelijke en complexe regelgeving voor een accountant die met fraude wordt geconfronteerd

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Fraude is voor accountants een belangrijk aandachtspunt bij de controle van een jaarrekening. Mede naar aanleiding van (fraude)schandalen die zich hebben voorgedaan (waarbij de accountant soms onvoldoende alert was) stelt het rapport ‘In het publiek belang’ dat de NBA in 2014 publiceerde: ‘De accountant kan en moet, als poortwachter bij de aanpak en bestrijding van fraude, een belangrijke rol spelen’. Dat leidde er onder meer toe dat in 2018 door de NBA een fraudeprotocol werd uitgebracht onder de titel ‘Wat je van de controlerend accountant mag verwachten als het gaat om fraude’. En, om niet meer te noemen, in het rapport met voorlopige bevindingen van de Commissie Toekomst Accountancysector wordt het volgende gesteld: ‘Om de kloof tussen de wensen van de gebruikers en de inhoud van de accountantscontrole te verkleinen moeten onderwerpen als fraude en con...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wet- en regelgeving

3. Materialiteitselement bij fraude

4. Niet-gecorrigeerde fouten en verslaggevingsfraude

5. Fraude zichtbaar in jaarrekening verwerkt en herstelproces voltooid

6. Werknemersfraude

7. Afronden controle terwijl onderzoek loopt

8. Fraude geredresseerd – proces om herhaling te voorkomen is nog niet voltooid

9. Cliënt vertrekt voordat herstelproces is voltooid

10. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15937

Verder in 2019 nr.6

 Gap analysis: welke bijdrage levert het interim rapport van de CTA aan het fraudedebat?

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober 2019 haar voorlopige bevindingen door middel van een interim rapport ter consultatie gepubliceerd.[2] De CTA ziet aan fraudegerelate...

 Accountant en fraude: hanteren professioneel-kritische instelling cruciaal

De auteurs bespreken, aan de hand van wet- en regelgeving alsmede jurisprudentie, wat van een accountant bij de controle van de jaarrekening kan worden verwacht in het kader van fraude en d...

 De rol van bestuurders en commissarissen bij het voorkomen en ontdekken van fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij bestuurders en commissarissen van de onderneming. In dit artikel wordt betoogd dat in dat kader een inhaal...

 Onduidelijke en complexe regelgeving voor een accountant die met fraude wordt geconfronteerd

Fraude is voor accountants een belangrijk aandachtspunt bij de controle van een jaarrekening. Mede naar aanleiding van (fraude)schandalen die zich hebben voorgedaan (waarbij de accounta...

 Brengt de fraudesignalerende taak van de accountant cruciale waarborgen in ons strafproces in gevaar?

De druk op de accountants(organisaties) neemt toe als het gaat om de fraudesignalerende taak van de accountant. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is dat accountants(organisaties) buitengewoon i...

 Verslag van ZIFO-debatmiddag ‘Accountants- aansprakelijkheid’

Over de rol van controlerend accountants bij fraude en de (dis)continuïteit van ondernemingen is de laatste tijd veel te doen. In de pers verschijnen berichten waarin kritiek wordt geui...

 Tuchtrecht: een getrouw beeld van fraude - Verzamelnoot bij de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 21 juli 2016 (16/107), de Accountantskamer van 13 juni 2014 (13/2940) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 25 juni 2019 (18/1553 en 18/1554)

Mede vanwege de (vermeende) poortwachtersfunctie van de accountant wordt de accountant in het maatschappelijk verkeer steeds vaker gezien als sleutelfiguur bij het voorkomen, beperken e...