Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2019 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
Annemarije B. Schoonbeek
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Artikel

Gap analysis: welke bijdrage levert het interim rapport van de CTA aan het fr...

mr. A.B. Schoonbeek1

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober 2019 haar voorlopige bevindingen door middel van een interim rapport ter consultatie gepubliceerd.[2] De CTA ziet aan fraudegerelateerde affaires, zoals die bij Ballast Nedam, (mede) als aanleiding voor de huidige discussie over de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole. Dit nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat in het teken van het thema ‘fraude’. Welke bijdrage levert het rapport aan het fraudedebat? De CTA heeft op 29 januari 2019 de opdracht van de minister van Financi&eu... abonneren of dit artikel kopen.

Onduidelijke en complexe regelgeving voor een accountant die met fraude wordt...

A. Dieleman RA1

Fraude is voor accountants een belangrijk aandachtspunt bij de controle van een jaarrekening. Mede naar aanleiding van (fraude)schandalen die zich hebben voorgedaan (waarbij de accountant soms onvoldoende alert was) stelt het rapport ‘In het publiek belang’ dat de NBA in 2014 publiceerde: ‘De accountant kan en moet, als poortwachter bij de aanpak en bestrijding van fraude, een belangrijke rol spelen’. Dat leidde er onder meer toe dat in 2018 door de NBA een fraudeprotocol werd uitgebracht onder de titel abonneren of dit artikel kopen.

Brengt de fraudesignalerende taak van de accountant cruciale waarborgen in on...

mr. drs. M. van der Linden1

De druk op de accountants(organisaties) neemt toe als het gaat om de fraudesignalerende taak van de accountant. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is dat accountants(organisaties) buitengewoon interessante en potentieel belastende informatie verzamelen, terwijl zij tegelijkertijd op grond van verschillende meldingsplichten gehouden zijn bevoegd gezag te informeren over mogelijke onregelmatigheden. Op het moment dat de door de accountant verzamelde informatie vervolgens integraal wordt opgevraagd door de betrokken autoriteiten, dreigen cruciale waarborgen in het strafproces echter in geva... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van ZIFO-debatmiddag ‘Accountants- aansprakelijkheid’

mr. D.L. Barbiers1

Over de rol van controlerend accountants bij fraude en de (dis)continuïteit van ondernemingen is de laatste tijd veel te doen. In de pers verschijnen berichten waarin kritiek wordt geuit op de kwaliteit van het werk van controlerend accountants. Ook bij het faillissement van een onderneming of onthullingen van fraude komt het voor dat partijen kritiek uiten op de controlerend accountant. In die gevallen rijst de vraag of betrokken partijen de controlerend accountant aansprakelijk kunnen stellen voor geleden schade. Tegelijkertijd is er ook discussie over de vraag of ... abonneren of dit artikel kopen.

Tuchtrecht: een getrouw beeld van fraude - Verzamelnoot bij de uitspraken va...

mr. A.C.M. Kitslaar en mr. A.C. van Campen1

Mede vanwege de (vermeende) poortwachtersfunctie van de accountant wordt de accountant in het maatschappelijk verkeer steeds vaker gezien als sleutelfiguur bij het voorkomen, beperken en bestrijden van fraude.[2] Ook in wet- en regelgeving is de laatste jaren sprake van een toename van fraudegerelateerde voorschriften die gericht zijn tot (openbaar) accountants.[3] Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen dienen accountants zich steeds meer bewust te zijn van hun specifieke taak en rol bij hun doorgaans fraudegevoelige werkzaamheden. Ook in het tuchtrecht voor ac... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2019-18: ‘Ontwerp-richtlijn 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ – ABSHet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Rtiv)[2] nieuwe definities (en toelichtingen daarop) opgenomen voor onderhoud en verbetering en voor de verwerking daarvan. De RJ stelt naar aanleiding daarvan een aantal wijzigingen voor in hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’. De voorgestelde wijziginge... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS