Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 2

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Internationaal

Het rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’, opgesteld door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek, bevat veel informatie over vooral de internationale handel in agrarische producten. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II 2019/20, 30252, nr. 25.

Pacht

Betalingsrechten

Toezegging betalingsrechten in pachtovereenkomst. Niet uitbetalen is te beschouwen als een gebrek volgens art. 7:341 BW. Staat aansprakelijk voor de schade. De pachtkamer volgt de Staat niet in dat verweer. Zoals reeds in rechtsoverweging 5.12 van het tussenvonnis van 16 januari 2018 is overwogen, is de Staat een en ondeelbaar. Op zich is het wellicht juist dat ook de andere pachters, net als de Maatschap Van Ommeren, uiteindelijk betalingsrechten hadden kunnen verkrijgen, via de weg van het bestuurlijk beroep betalingsrechten; daarmee zou hun...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Internationaal

Pacht

Betalingsrechten

Zakelijke rechten

Voorpootrecht

Warme grond

Erfpacht

Erfdienstbaarheid

Koop

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplan

Vergunning

Zonnepark

Beheer landelijk gebied

PAS / stikstof

Ganzen

Jacht

Spoedwet

Faunabeheersplan

Bossen

Herplantplicht

Waterschade

Structuurbeleid

Toekomst veehouderij

Marktordening

Overheveling

Randvoorwaardenkorting

Percelen

Graasdieren

Teruggave

Integratie

Kennelijke fout

Dieren

Kootwijkerbroek

Runderen

Nertsen

Paard

Pluimvee

Vogelgriep

Planten

Pootaardappelen

Plantgezondheidswet

NAK tuinbouw

Milieurecht

Vergunning

Luchtwassers

Fosfaatrechten

In- uitscharing

Omgekeerde werking

Monsters

Pluimveerechten

Verantwoorde groei

Vervoersbewijzen

Gezondheid

Pluimveerecht

Rechtspersonen

Maatschap

Fiscaal recht

Aanhorigheid

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Melkquotum

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15993

Verder in 2020 nr.2

 PFAS en pacht

Stoffen die vrijkomen bij de agrarische productie zorgen voor toenemende beperkingen voor agrarische ondernemingen. Blijkt eerst de hele melkveesector getroffen te worden door overschrijding van he...

 Openbaarheid van bestuur; gebruiker, behandelaar en ‘lijdend voorwerp’ nader beschouwd

De Wet openbaarheid van bestuur vormt geregeld aanleiding voor juridische procedures, krantenberichten en vermoeid kijkende ambtenaren. De Wob kennen we sinds 1 mei 1980. De huidige ver...

 Eerlijk duurt het langst

De regulering ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselketen verbiedt een aantal handelswijzen. Deze oneerlijke handelswijzen ontspringen uit de afhankelijkheid...