Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

PFAS en pacht

mr. Th.C.M. Willemse

Stoffen die vrijkomen bij de agrarische productie zorgen voor toenemende beperkingen voor agrarische ondernemingen. Blijkt eerst de hele melkveesector getroffen te worden door overschrijding van het fosfaatplafond met de introductie van fosfaatrechten als gevolg, nu is nitraat een beperkende factor voor agrarische ondernemingen in de nabijheid van natuurgebieden. Een andere actuele discussie gaat over de aanwezigheid van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in de bodem. Niet de boeren maar de bouwers gingen hiervoor de barricades op. Inmiddels is er tijdelijk een verhoogd plafond... ...lees meer

Artikel

Openbaarheid van bestuur; gebruiker, behandelaar en ‘lijdend voorwerp’ nader ...

mr. dr. C.N. van der Sluis1

De Wet openbaarheid van bestuur vormt geregeld aanleiding voor juridische procedures, krantenberichten en vermoeid kijkende ambtenaren. De Wob kennen we sinds 1 mei 1980. De huidige versie van de Wob kennen we, behoudens enkele meer beperkte wijzigingen van latere datum, sinds 1 mei 1992. De wet vormt, met de nodige bijzondere wetten, een belangrijk kader voor openbaarheid van overheidsinformatie. Daarmee is de Wob relevant voor een groot aantal actoren. De meest in het oog springende actoren zijn de verzoeker om informatie en de ontvanger van dat verzoek, het bestuu... abonneren of dit artikel kopen.

Eerlijk duurt het langst

dr. mr. ir. M.E.G. Litjens

De regulering ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselketen verbiedt een aantal handelswijzen. Deze oneerlijke handelswijzen ontspringen uit de afhankelijkheidspositie van leveranciers ten opzichte van hun afnemers. Het Nederlandse wetsvoorstel wijkt niet veel af van de Europese richtlijn. De noodzaak van de wet wordt door de verschillende organisaties van producenten in samenhang met de positie in de keten duidelijk anders ingeschat. Enkele onderzoeken in de landbouw laten zien dat ‘oneerlijk handelen’ geen incident is. Mogelijk kan de wet de rauwheid ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 april 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:2921 (TvA...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersKwalificatie pacht.[Burgerlijk Wetboek, art. 3:309, art. 6:205, art. 7:325]70f lid 3 en lid 5 Pachtwet. De kern van de zaak is de kwalificatie van de tussen partijen gesloten gebruikersovereenkomst van 2006. Het is geen teeltpachtovereenkomst als bedoeld in artikel 70f lid 3 Pachtwet omdat niet aan de formele vereisten is voldaan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor een eenmalige pac... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034 (TvAR 2020/8013)

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. C.A. Streefkerk, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock) Met noot J.W.A. RheinfeldContractenrecht. Pachtovereenkomst.[Burgerlijk wetboek, art. 7:311 BW, art. 7:312 BW, art. 3:317 BW, art. 7:322 BW; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 96]Maatstaf om overeenkomst als pachtovereenkomst aan te merken. Onderscheid tussen uitleg en kwalificatie. Bedoeling van partijen.ARRESTIn de zaak van[eiser] ,wonende te [woonplaats] , EISER tot cassatie,... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10 september 2019,...

H.A. van Bommel

(mrs. S.C. Stuldreher, T. Pavićević en W.C.E. Winfield)Met noot H.A. van BommelBetalingsrechten Zie noot onder 8016[Verordening (EU) nr. 1257/1999, art. 22, art. 23, art. 24; Verordening (EU) nr. 1698/2005, art. 39; Verordening (EU) nr. 1305/2013, art. 28; Verordening (EU) 1307/2013, art. 4, lid 1, art. 32 lid 2; Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19]Afwijzing uitbetaling graasdierpremie. Artikel 2:24 van de Uitvoeringsregeling. Graslandcorrectie vanwege subsidiabel grasland. Beschikkingsmacht.uitspraak van de meervo... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 november 2019, ...

H.A. van Bommel

(mrs. J.A.M. van den Berk, T. Pavićević, en W.C.E. Winfield)Met noot H.A. van BommelBetalingsrechten Zie noot onder 8016[Verordening (EU) nr. 639/2014, art. 15, lid 2; Verordening (EU) nr. 640/2014, art. 19bis, lid 1 en lid 2; Verordening (EU) 1307/2013, art. 33 lid 1; Algemene wet bestuursrecht, art. 2:15, art. 4:16, art. 4:17, derde lid]Niet aangetoond dat percelen bij appellante in beheer waren op peildatum; ingebrekestelling niet via elektronische weg (module Digitale post), niet opengesteld door verweerder.uitsp... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 november 2019, ...

H.A. van Bommel

(mrs. J.A.M. van den Berk, mr. E. Eggeraat en mr. W.C.E. Winfield)Met noot H.A. van BommelBetalingsrechten[Verordening (EU) nr. 73/2009, art. 343, lid 1; Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 7:12 lid 1, art. 8:74], Geen gebruikstitel voor percelen; pacht niet op naam van appellante; mondelinge overeenkomst niet voldoende.uitspraak van de meervoudige kamer van 12 november 2019 in de zaak tussen[naam 1] v.o.f., te [plaats] , appellante(gemachtigde: mr. J.J. Borst),ende minister van Lan... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (VvE c...

W.J.E Van der Werf

(mrs. C.A. Streefkerk, A.M.J. van Buchem-Spapens, M.V. Polak, C.E. du Perron en C.H. Sieburgh) Met noot W.J.E Van der WerfErfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde.[Burgerlijk Wetboek, art. 5:87 lid 2 en lid 3, art. 5:116 lid 5 en lid 6]Zakenrecht. Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? Arrest In de zaak van1. [de VvE],gevestigd te [vestigingsplaat... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Algemeen InternationaalHet rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’, opgesteld door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek, bevat veel informatie over vooral de internationale handel in agrarische producten. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II 2019/20, 30252, nr. 25.PachtBetalingsrechtenToezegging betalingsrechten in pachtovereenkomst. Niet uitbetalen is te beschouwen als een gebrek volgens art. 7:341 BW. Staat aansprakelijk voor de ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

BurenrechtHet Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden, bomen en vensters nabij de erfgrens en splitsing en samenvoeging van percelen. D... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS