Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 1

Drijvende zonneparken – juridische verankering

mr. J. Veenhof en mr. S.C. Roozenboom1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Opkomst van drijvende zonneparken

Zonne- en windenergie vormen een belangrijk onderdeel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Grootschalige zonneparken op land en op daken (deze laatste categorie in een kleinschaliger format) hebben al enige tijd hun intrede gedaan. Drijvende zonneparken op water zijn relatief nieuw en de belangrijkste redenen voor deze opkomst is het gebrek aan goede en bruikbare locaties op land alsmede het feit dat zonnepanelen op water meer zonne-energie schijnen op te wekken dan op land.2 De parken op water worden nu voornamelijk gerealiseerd op irrigatiebekkens, baggerdepots, zandwinplassen en bassins bij zuiveringsinstallaties. De potentie van deze zonneparken op water is groot. Begin dit jaar zijn ook de beschikbare subsidies onder SDE3 regelgeving uitgebreid voor drijvende zonneparken.4 De juridische mogelijkheden tot structurering blijven echter achter bij de technische ontwikkelingen in de zonne- en windenergie sector.

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Opkomst van drijvende zonneparken

2. Technische aspecten van een drijvend zonnepark

3. Juridische duiding

3.1. Algemeen

3.2. Schip

4. Aandachtspunten bij juridische kwalificatie

5. Zakelijke rechten

5.1. Opstalrecht

5.2. Erfpacht

5.3. (Beperkingen aan de) registratie als net

6. Juridische verankering en aanbevelingen

7. Aanbevelingen op KNB Preadviezen 2016

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Veenhof en mr. S.C. Roozenboom1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16198

Verder in 2020 nr.1

 Wanbetaling door een erfpachter

1. Aanleiding en conclusie1.1. AanleidingOp 11 oktober 2019 oordeelde de Hoge Raad[2] over een waardebepalingsclausule in een erfpachtakte voor het geval na splitsing in appartementsrechten een app...

 Drijvende zonneparken – juridische verankering

1. Opkomst van drijvende zonneparkenZonne- en windenergie vormen een belangrijk onderdeel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Grootschalige zonneparken op land en op daken (deze laatste ...

 Annotatie bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden ECLI:NL:HR:2019:1907 - Vervanging van een mandelige coniferenhaag die al 25 jaar dienstdeed als erfafscheiding door een mandelige scheidsmuur

In deze annotatie zal het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 worden besproken. In dit arrest wordt overwogen dat een mandelige coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een ‘...