Tijdschrift voor Zakenrecht

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.K. Daverschot
mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Artikel

Wanbetaling door een erfpachter

mr. J.W.A. Hockx1

1. Aanleiding en conclusie1.1. AanleidingOp 11 oktober 2019 oordeelde de Hoge Raad[2] over een waardebepalingsclausule in een erfpachtakte voor het geval na splitsing in appartementsrechten een appartementsrecht aan de eigenaar wordt toegewezen wegens wanbetaling van de canon voor dat appartementsrecht door de appartementseigenaar. Genoeg aanleiding om in deze bijdrage nog eens stil te staan bij een aantal aspecten van de opzegging door de eigenaar van een recht van erfpacht wegens wanprestatie, met name wanbetaling, door de erfpachter en hoe dat werkt bij een in appart... abonneren of dit artikel kopen.

Drijvende zonneparken – juridische verankering

mr. J. Veenhof en mr. S.C. Roozenboom1

1. Opkomst van drijvende zonneparkenZonne- en windenergie vormen een belangrijk onderdeel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Grootschalige zonneparken op land en op daken (deze laatste categorie in een kleinschaliger format) hebben al enige tijd hun intrede gedaan. Drijvende zonneparken op water zijn relatief nieuw en de belangrijkste redenen voor deze opkomst is het gebrek aan goede en bruikbare locaties op land alsmede het feit dat zonnepanelen op water meer zonne-energie schijnen op te wekken dan op land.[2] De parken op water worden nu voornamelijk gerealiseerd o... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden ECLI:NL:HR:2019:1907 ...

mr. S.E. Bruynsteen1

In deze annotatie zal het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 worden besproken. In dit arrest wordt overwogen dat een mandelige coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een ‘muur’ in de zin van art. 5:43 BW en tevens dat de eigenaar van een buurperceel op grond van art. 5:49 BW medewerking aan het verwijderen van een coniferenhaag gevolgd door het plaatsen van en meebetalen aan een mandelige scheidsmuur kan vorderen.[2] Het arrest is wat mij betreft interessant omdat een dergelijk burenconflict niet vaak tot aan de Hoge Raad uitgevochten word... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht1

Bescherming tegen anterieur hypotheekrecht wegens onvolledigheid registers na ruilverkaveling? (art. 3:17 jo. 3:24 BW) Hoge Raad 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:484 In 2011 heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden in de provincie Groningen. Gelet op de aanvangsdatum van de ruilverkaveling was op de ruilverkaveling de voormalige Landinrichtingswet van toepassing. Uit de relevante bepalingen van de voormalige Landinrichtingswet volgt dat hypotheekrechten die rusten op een perceel, met behoud van hun rang, van rechtswege overgaan op het vervangende perceel, op basis van het... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS