Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 1

Jurisprudentieoverzicht1

Bescherming tegen anterieur hypotheekrecht wegens onvolledigheid registers na ruilverkaveling? (art. 3:17 jo. 3:24 BW)

Hoge Raad 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:484

In 2011 heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden in de provincie Groningen. Gelet op de aanvangsdatum van de ruilverkaveling was op de ruilverkaveling de voormalige Landinrichtingswet van toepassing. Uit de relevante bepalingen van de voormalige Landinrichtingswet volgt dat hypotheekrechten die rusten op een perceel, met behoud van hun rang, van rechtswege overgaan op het vervangende perceel, op basis van het principe van zaaksvervanging. De ruilverkavelingsakte en inschrijving daarvan in de openbare registers vormen hiervoor geen constitutief vereiste. De ruilverkavelingsakte geldt derhalve evenmin als nieuwe titel voor de hypotheekrechten.

In de betreffende ruilverkaveling was onder andere het perceel van A betrokken. Voorafgaand aan de ruilverkaveling heeft A drie rechten van hypotheek op z...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Bescherming tegen anterieur hypotheekrecht wegens onvolledigheid registers na ruilverkaveling? (art. 3:17 jo. 3:24 BW)

OD vordering jegens verkrijger van strook grond door verjaring? (art. 3:105 jo. 6:162 BW)

Voldoende bepaalbaarheid bij het vestigen van een pandrecht: een ander criterium voor ‘goederen’ dan voor ‘vorderingen’? (3:84 lid 2 jo 3:98 BW)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16200

Verder in 2020 nr.1

 Wanbetaling door een erfpachter

1. Aanleiding en conclusie1.1. AanleidingOp 11 oktober 2019 oordeelde de Hoge Raad[2] over een waardebepalingsclausule in een erfpachtakte voor het geval na splitsing in appartementsrechten een app...

 Drijvende zonneparken – juridische verankering

1. Opkomst van drijvende zonneparkenZonne- en windenergie vormen een belangrijk onderdeel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Grootschalige zonneparken op land en op daken (deze laatste ...

 Annotatie bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden ECLI:NL:HR:2019:1907 - Vervanging van een mandelige coniferenhaag die al 25 jaar dienstdeed als erfafscheiding door een mandelige scheidsmuur

In deze annotatie zal het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 worden besproken. In dit arrest wordt overwogen dat een mandelige coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een ‘...