Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 12

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zakelijke rechten

Voorkeursrecht

Wet voorkeursrecht gemeenten. Beroep ongegrond. De gemeenteraad in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om een voorkeursrecht te vestigen op de percelen van eisers. Rechtbank Noord-Holland 19-11-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10625

Openbare weg

Wandelpaden op landgoed. Verweerder mocht een last onder dwangsom opleggen omdat de door eiser afgesloten wandelpanden openbare wegen zijn die eiser niet mag afsluiten. Rechtbank Midden-Nederland 29-10-2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5578

Ruimtelijke Ordening

Rood voor rood

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4. Op het perceel te Enter bevindt zich een voormalig agrarisch erf. Volgens paragraaf 1.1 van de plantoelichting wordt in het kader van de rood voor rood-regeling in totaal 5.980 m² aan voormalige agrarische bebouwing op het perceel gesloopt. Ter compensatie van de sloop mogen zeven woningen met bijgebouw worden gebo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Zakelijke rechten

Voorkeursrecht

Openbare weg

Ruimtelijke Ordening

Rood voor rood

Plattelandswoning

Landinrichting

Ruilplan

Beheer landelijk gebied

Stikstof

Excretie

Waterberging

Natuur

Structuurbeleid

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Opkoop

Marktordening

WTO

Percelen

Betalingsrechten

Graasdierpremie

Jonge boeren

Herberekening

Dieren

Welzijn

Vangletsel

I&R regeling

Planten

Tarieven

Bloembollen

Milieurecht

Fosfaatrechten

Gezondheid

Pluimveerecht

Actieprogramma

Stikstof

Rechtspersonen

Inbreng

Maatschap

Fiscaal recht

Belastingplan 2022

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Samenwerking

Demonstraties

WOB

FDF

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17020

Verder in 2021 nr.12

 Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

Met zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland ( ECLI:NL:HR:2021:1778 ), opgenomen in dit tijdschrift onder nr 8079, heeft de Hoge Raad de gemoederen bij ge...

 Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?

In dit tijdschrift gingen Harbers[2] en Gietema-van der Heide[3] eerder in op de vraag wie de eigenaar is van stikstofrechten bij het eindigen van een pachtovereenkomst. Vragen over de ...

 Onteigenen voor natuur

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS)...