Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

mr. W.J.E. Van der Werf

Met zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland ( ECLI:NL:HR:2021:1778 ), opgenomen in dit tijdschrift onder nr 8079, heeft de Hoge Raad de gemoederen bij gemeenten en ontwikkelaars flink in beweging gezet. Overheden mogen in principe niet meer één op één onroerend goed verkopen, maar moeten bij gronduitgifte gelijke kansen bieden aan gegadigden. De gemeente Montferland wilde de voormalige gemeentehuislocatie van Didam verkopen aan een projectontwikkelaar. Een franchisenemer van Albert Heijn wilde met zijn eigen ... ...lees meer

Artikel

Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?

mr. R. Ligtvoet1

In dit tijdschrift gingen Harbers[2] en Gietema-van der Heide[3] eerder in op de vraag wie de eigenaar is van stikstofrechten bij het eindigen van een pachtovereenkomst. Vragen over de overdracht van stikstofrechten (bijvoorbeeld bij beëindiging van pacht, maar ook in andere contractuele verhoudingen, zoals koop en lease) zijn actueel omdat stikstofrechten sinds kort kunnen worden verkocht of verleast. Stikstofrechten vertegenwoordigen in die transacties een bepaalde (meestal aanzienlijke) vermogenswaarde, waardoor ze in de praktijk vaak als vermogensrecht worden gez... abonneren of dit artikel kopen.

Onteigenen voor natuur

mr. G.J.M. de Jager1

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren.[2] [3]De Raad voor het Landelijk Gebied zag daartoe toen reden, omdat hij vreesde dat de totale taakstelling voor verwerving van nieuwe natuur, robuuste verbindingszones en natte natuur in de EHS niet tijdig gehaald zou worden. Het advies kreeg toen veel aandacht en (onder de radar) ook navolging. DE EHS bestaat niet meer, althans heet nu het Natuurnetwerk... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 18 mei 2019 en 22 april 2021 (TvAR 2021/8076)

J.M.M. Menu

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en D.H. de Witte en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en B.Th.W. Lamers)Met noot J.M.M. MenuPachtprijsherziening. GP 11.793 en GP 11.793 t/m 11.795 [Burgerlijk Wetboek, art. 7:333 lid 2]Centrale Grondkamer oordeelt in de beschikking van 22 april 2021 dat de pachtprijs in de drie zaken moet worden herzien en dat redelijkheid en billijkheid zich daartegen niet verzetten. Centrale Grondkamer bespreekt in dit verband onder meer voorvragen (mag pachter altijd blijven pachten voor e... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5656 ...

D.W. Bruil

(Medepacht) (mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en R.W.E. van Leuken en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en B. Lamers)Met noot D.W. BruilMedepacht[Burgerlijk Wetboek, art. 7:364]De voorgestelde medepachter biedt niet voldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering.arrest van de pachtkamer van 1 juni 2021in de zaak van1[appellant 1] ,wonende te [woonplaats]2. [appellant 2],wonende te [woonplaats] ,appellanten,in eerste aanleg: eisers in conventie ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6764 (TvAR...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Met noot J.W.A. RheinfeldVennootschapsakte en pacht.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:328]Pachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en verpachter een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Volgens appellant is daarbij de pachtverhouding onveranderd voortgezet en hij vordert vastlegging van een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het a... abonneren of dit artikel kopen.

Diversen - Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (BEDECO/MONTFE...

W.J.E. Van der Werf

(vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, F.J.P. Lock, S.J. Schaafsma en G.C. Makkink) Met noot W.J.E. Van der WerfVerkoop onroerende zaak door overheidslichaam[Burgerlijk Wetboek, art. 3:14]Gebondenheid aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gelijkheidsbeginsel. Verplichting voor overheidslichaam om mededingingsruimte en transparantie te bieden. Staatssteun?ARRESTIn de zaak van1. [eiseres 1] B.V.,gevestigd te [vestigingsplaats],hierna: [e... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Zakelijke rechtenVoorkeursrechtWet voorkeursrecht gemeenten. Beroep ongegrond. De gemeenteraad in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om een voorkeursrecht te vestigen op de percelen van eisers. Rechtbank Noord-Holland 19-11-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10625Openbare wegWandelpaden op landgoed. Verweerder mocht een last onder dwangsom opleggen omdat de door eiser afgesloten wandelpanden openbare wegen zijn die eiser niet mag afsluiten. Rechtbank Midden-Nederland 29-10-2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5578Ruimtelijke Ordening... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Basiscursus Agrarisch Recht 2022Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht. De Basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, startend in maart 2022 en eindigend in juli 2022.AlgemeenHet agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht, ondernemingsvormen en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, natuurbeheer, agrarisch milieurecht en productiequota. Daarnaast zijn ook de fisc... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS