Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2003 nr. 2

De nieuwe Mijnbouwwet; Een blik op de jongste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands mijnrecht

prof. mr. ir. B.G. Taverne

De Nederlandse ondergrond is rijk aan delfstoffen. Aanwezig zijn op uiteenlopende diepten fossiele delfstoffen, steenzout en kali- en magnesiumzouten. De fossiele delfstoffen zijn vertegenwoordigd door steenkool en bruinkool, aardgas (met inbegrip van coalbed-methaan of mijngas) en in mindere mate door aardolie. Het aardgas is gegenereerd in op grote diepte gelegen steenkolenlagen. Het grootste gedeelte van dit aardgas is gemigreerd naar hoger gelegen gesteenteformaties. Aardgas, dat na zijn ontstaan in de steenkolenlaag is achtergebeleven, staat bekend als

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

coalbed-methaan of mijngas. 1. De mijnbouw in Nederland De Nederlandse mijnbouw heeft zich aanvankelijk op steenkool gericht. Daarnaast werd op kleine schaal ook bruinkool ontgonnen. De ontginning van deze vaste fossiele delfstoffen was geconcentreerd in Limburg. Deze activiteiten werden binnen het publieke domein gebracht bij gelegenheid van de toewijzing aan de Nederlandse staat van de Dominiale mijn te Kerkrade op grond van het Grenstraktaat met het Koninkrijk Pruissen van 26 juni 1816. Aan de exploitatie van steenkolenmijnen kwam een einde in 1974 toen de laatste nog actieve mijn gesloten werd. Het ziet er niet naar uit dat ooit weer in Nederland een steenkolenmijn aangelegd zal worden. Ook de winning van coalbed-methaan, waarvoor enkele jaren geleden belangstelling werd getoond, zal waarschijnlijk niet gerealiseerd worden. Evenals de ontginning van steenkool en bruinkool is die van steenzout en andere commercieel interessante zouten beperkt tot het vasteland. De belangrijkste zoutconcessies zijn te vinden in Friesland (‘Barradeel’); in Zuidoost-Groningen (‘Veendam’ en ‘Adolf van Nassau’) en in het oosten van Overijssel (‘Weerselo’ en ‘Twenthe-Rijn’). De winning van aardolie en aardgas nam een aanvang bij het verlenen van de concessie ‘Schoonebeek’.1 Sinds de ontdekking van aardgas bij Slochteren en de daarop volgende verlening van de concessie ‘Groningen’2 heeft de winning van aardgas zich enorm uitgebreid en is deze nog steeds in volle gang. De winning van aardgas en aardolie vindt plaats zowel op het vasteland als op zee (continentaal plat en territoriale zee). De ondergrond van het vasteland biedt ook de mogelijkheid tot de al of niet tijdelijke opslag van stoffen. Van groot economisch belang is de ondergrondse opslag van aardgas. Deze opslag vindt plaats in leeggeproduceerde aardgasvoorkomens. Ten slotte biedt de ondergrond van het vasteland een beperkte mogelijkheid om aardwarmte te winnen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. ir. B.G. Taverne
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/1849

Verder in 2003 nr.2

 De nieuwe Mijnbouwwet; Een blik op de jongste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands mijnrecht

De Nederlandse ondergrond is rijk aan delfstoffen. Aanwezig zijn op uiteenlopende diepten fossiele delfstoffen, steenzout en kali- en magnesiumzouten. De fossiele delfstoffen zijn vertegenwoordi...

 Het eigendomsrecht op ondergrondse delfstoffen

Tijdens de behandeling van de Mijnbouwwet is de eigendom van de ondergrondse delfstoffen uitgebreid door het parlement besproken.1 Dit is opvallend omdat het met name de eigendom van de delfstof...

 Upstream joint ventures en de nieuwe Mijnbouwwet

Dit artikel bevat een aantal beschouwingen over de wijze waarop de op 1 januari 2003 in werking getreden Mijnbouwwet1 omgaat met het fenomeen joint venture. Deze beschouwingen zijn met name geri...

 De financiële bepalingen van de Mijnbouwwet; kan het nog makkelijker?

In deze bijdrage wordt een samenvatting gegeven van de financiële bepalingen in de Mijnbouwwet1 zoals die op 1 januari jongstleden in werking zijn getreden. De financiële bepalingen staan in hoo...

 Mijnbouwwet: milieurechtelijke aspecten in verband met het opsporen en winnen van delfstoffen

In deze bijdrage zal worden ingegaan op enkele milieurechtelijke aspecten van de Mijnbouwwet1 in verband met het opsporen en winnen van delfstoffen. De primaire doelstellingen van de nieuwe wet ...

 Van mijnwetten tot Mijnbouwwet; verslag van een studiedag

Op de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen 22 januari 2003 werd de door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Net...

 Actualiteiten en signaleringen

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energier...

 Actualiteiten en signaleringen

Artikelen in andere tijdschriften Met deze rubriek wordt beoogd een overzicht te bieden van artikelen over aspecten van het energierecht in andere tijdschriften, zowel Nederlandse als buiten...

 Actualiteiten en signaleringen

Boekbesprekingen In de rubriek boekbesprekingen worden steeds één of meerdere boeken besproken. Voor dit nummer worden twee boeken besproken die betrekking hebben op de mijnbouwsector. Dit be...

 Actualiteiten en signaleringen

Mededelingen NeVER Op 26 en 27 mei a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) het 16de European Energy Law Seminar in Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee. Prominente exp...