Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2016 nr. 5

Artikel

Voorwoord

Beide artikelen in deze aflevering zijn er één van een tweeluik. In het artikel ‘Windturbines en ecologie: soortenbescherming’ beschrijven mrs. Erwin Noordover en Neeltje Walgemoed het soortenbeschermingsregime van de Flora- en faunawet voor windturbines. In het artikel is de nieuwe Wet Natuurbescherming, die op 1 januari 2017 in werking treedt en de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet vervangt, meegenomen. Het eerste deel van deze tweeluik beschreef het gebiedsbeschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 voor windturbi... abonneren of dit artikel kopen.

Windturbines en ecologie: soortenbescherming (II)

mr. E.M.N. Noordover & mr. C.M. Walgemoed1

De realisatie en exploitatie van windturbineparken op land kunnen effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten. In een eerdere bijdrage in dit tijdschrift is ingegaan op de consequenties van het gebiedsbeschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) voor windturbineparken.[2] In deze bijdrage wordt het soortenbeschermingsregime van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) besproken. Waar de gebiedsbescherming uit de Nbw ziet op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, betreft de soortenbescherming van de Ffw de mogelijke gevolgen van een activite... abonneren of dit artikel kopen.

De verwijdering van energie-installaties (Deel I): offshore installaties

mr. M.J.J. van Beuge1

Een energie-installatie heeft niet het eeuwige leven, of het nu een mijnbouwwerk is, een mijnbouwinstallatie, een (kern)energiecentrale of een (offshore) windpark. Er is dus steeds een moment waarop de energie-installatie buiten bedrijf moet worden gesteld, om vervolgens in beginsel te worden verwijderd. In dit eerste deel van een tweeluik wordt ingegaan op de verwijdering van offshore energie-installaties: mijnbouwinstallaties en offshore windparken.[2]De algemene verwachting is dat veel mijnbouwinstallaties op de Noordzee de komende jaren het einde van hun e... abonneren of dit artikel kopen.

Voorzieningszekerheid, Investeringen in de Olie- en Gassector en Duurzame En...

mr. D. Kuiken en mr. C. G. Verburg1

Op 2 september 2016 kwamen de leden van de NeVER bijeen in het kader van een ledenbijeenkomst in samenwerking met het Groningen Centre of Energy Law (GCEL). Tijdens deze bijeenkomst hebben de ‘graduates’ van het North Sea Energy Law Programme (NSELP) de uitkomsten van hun onderzoek gepresenteerd en is ingegaan op het Nederlandse EU voorzitterschap gedurende het eerste halfjaar van 2016 en de betekenis ervan voor de energiesector. De bijeenkomst vond plaats bij de Academie voor Wetgeving aan de Lange Voorhout te Den Haag. De bijeenkomst werd geopend door Martha Roggenkamp. Na iedereen een... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

X. Rechtbank Rotterdam, 1 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4739 , inzake Groene...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit vonnis in verzet van een verstekvonnis van de kantonrechter betreft een vordering van Groene Energie Administratie B.V. (‘Greenchoice’) tot voldoening door een particulier van een bedrag ter zake van de levering van gas en elektriciteit door Greenchoice. De toepasselijke algemene voorwaarden bepalen dat Greenchoice de levering van gas en elektriciteit afrekent op grond van de meterstanden en bieden Greenchoice overigens de mogelijkheid de meterstanden te schatten als die niet beschikbaar zijn. Gedaagde heeft verzuimd beginmeterstanden te verstrekken. Greenchoice heeft nagelaten de pa... abonneren of dit artikel kopen.

X. Hoge Raad, 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 , inzake TenneT TSO B.V. en ...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze procedure betreft een kartelschadeclaim van TenneT TSO B.V. en Saranne B.V. (gezamenlijk: ‘TenneT’) jegens ABB B.V. en ABB LTD. (gezamenlijk: ‘ABB’). Deze zaak is al eerder gesignaleerd in deze rubriek in NTE 2016/2 en NTE 2013/13. In feitelijke instanties heeft ABB een doorberekeningsverweer gevoerd dat kortweg correctie inhoudt van de schade die TenneT geleden heeft met die bedragen die TenneT aan afnemers heeft doorberekend. Het hof heeft daarbij de zaak naar de schadestaatprocedure verwezen. Hoewel de klacht inzake de doorb... abonneren of dit artikel kopen.

X. Rechtbank Gelderland, 13 juli 2016, ECLI: NL: RBGEL: 2016: 4580, inzake SH...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

  X. Rechtbank Gelderland, 13 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4580 , inzake SHP Bouwbedrijven B.V. tegen Liander N.V. Dit geschil tussen SHP Bouwbedrijven B.V. (‘SHP’) en Liander N.V. (‘Liander’) betrof de inrichting van een trafostation ten behoeve van de energievoorziening van een vakantiepark. In eerste instantie bracht Liander een offerte van ongeveer 52 duizend euro uit voor een nieuw trafostation, maar later bleek dat het evenwel mogelijk zou zijn het vakantiepark kosteloos aan te sluiten op een bestaande trafo bij een zwembad. Na een b... abonneren of dit artikel kopen.

X. CBb, 25 juli 2016, ECLI:NL:CBB:2016:243 , inzake appellant tegen de ACM (...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Appellant heeft een woning in Ypenburg, gemeente Den Haag, die van warmte wordt voorzien via een warmtenet. Over dit warmtenet levert Eneco warmte aan de woningen. Stedin Netbeheer B.V. (‘Stedin’) beheert het regionale gastransportnet in de regio Den Haag. Appellant heeft bij Stedin een aanvraag ingediend voor een gasaansluiting voor zijn woning. Stedin heeft aangegeven dat appellant, een kleinverbruiker, geen recht heeft op een aansluiting indien de aan te sluiten gasinstallaties zich bevinden in een warmtegebied.In de geschilbeslechting bij de ACM stelt appellant zich op het sta... abonneren of dit artikel kopen.

X. CBb, 26 juli 2016, ECLI:NL:CBB:2016:227 , inzake Rendant Parknet Beheer B...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

De Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) heeft het verzoek van Rendant Parknet Beheer B.V. (‘Rendant’) tot verlening van een ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen (op grond van art. 2a Gaswet) voor haar gastransportnet afgewezen. In haar beroep tegen dit besluit voert Rendant in de eerste plaats aan dat zij louter ter bewaring van recht een ontheffing heeft aangevraagd. Rendant meent namelijk dat haar gastransportnet kwalificeert als een directe lijn. Slechts voor het geval dat oordeel niet juist zou blijken te zijn, heeft zij de ontheffingsaanvraag ingediend. Het... abonneren of dit artikel kopen.

X. CBb, 26 juli 2016, ECLI:NL:CBB:2016:228 , inzake Rendant Parknet Beheer B...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Rendant heeft ook een ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen voor haar elektriciteits(net) op grond van art. 15 lid 1 Elektriciteitswet 1998 (‘E-wet’) aangevraagd. Ook deze ontheffing heeft de ACM Rendant geweigerd. De ontheffingsgronden van art. 15 lid 1 E-wet komen overeen met de a- en b-grond die hiervoor beschreven zijn in het kader van de bespreking van Rendants beroep tegen de weigering van de ACM haar een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen voor haar gastransportnet. De onderbouwing voor de aanvraag van een ontheffing v... abonneren of dit artikel kopen.

X. Raad van State, 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2325 , inzake appellan...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

De beide beroepen betreffen de afwijzing door de minister van Economische Zaken (de ‘Minister’) van verzoeken om een uitkering uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Belanghebbenden kunnen op grond van art. 137 Mijnbouwwet beroep doen op het Waarborgfonds mijnbouwschade, indien de mijnbouwondernemer, die op grond van art. 6:177 BW risicoaansprakelijkheid draagt ter zake van de schade als gevolg van bodembeweging ten gevolge van de exploitatie van zijn mijnbouwwerk, failliet is, surseance van betaling is verleend of valt onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Blijkens het o... abonneren of dit artikel kopen.

X. CBb, 30 augustus 2016, ECLI:NL:CBB:2016:263 , inzake TenneT TSO B.V. (Ten...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit beroep van TenneT richt zich tegen twee besluiten van de ACM op TenneTs bezwaren. Het eerste bestreden besluit ziet op het besluit van 2 november 2011 waarin op het bezwaar van TenneT is beslist en de x-factor gewijzigd is vastgesteld. Het tweede bestreden besluit betreft de tariefbesluiten 2012 waarin het systeemdienstentarief voor het jaar 2012 is vastgesteld. Het daartegen gerichte bezwaar heeft de ACM ongegrond verklaard.De beroepen zijn primair gericht tegen het betrekken van de operationele kosten van de NorNed-kabel in de tariefregulering en subsidiair tegen de toepassi... abonneren of dit artikel kopen.

X. CBb, 30 augustus 2016, ECLI:NL:CBB:2016:264 , inzake TenneT TSO B.V. (Ten...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit beroep van TenneT richt zich tegen het besluit (‘Besluit’) van de ACM op TenneTs bezwaren tegen de besluiten van de ACM tot vaststelling van de transporttarieven en rekenvolumina respectievelijk het systeemdienstentarief voor 2013. De ACM heeft in het Besluit TenneTs bezwaren ongegrond verklaard.TenneTs beroep richt zich in de eerste plaats tegen de betrekking van de operationele kosten van de NorNed-kabel in de regulering. TenneT meent dat de ACM deze operationele kosten niet in de tariefregulering had mogen betrekken, omdat TenneT die bij toereikende veilingopbrengsten op ba... abonneren of dit artikel kopen.

X. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3797 ,...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Enexis B.V. (‘Enexis’) vordert machtiging tot afsluiting van en opname van meterstanden bij geïntimeerde en die op te dragen aan een en ander mee te werken. De reden voor afsluiting is de beëindiging van de gas- en elektriciteitslevering aan geïntimeerde door Essent. De vordering is in eerste aanleg afgewezen. Een belangrijk punt is of de aanmaningen van Enexis geïntimeerde bereikt hebben. Het hof is van oordeel dat die geïntimeerde bereikt hebben en wijst de vordering toe. abonneren of dit artikel kopen.

X. Rechtbank Amsterdam, 6 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5637 , inzake [...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze zaak betreft een geschil over een weggesleepte auto bij een laadpaal. De auto was op het moment van wegslepen niet aangesloten op de laadpaal, omdat de laadpaal een storing had. Eiser is van mening dat verweerder had moeten controleren of er een storing aan de laadpaal was. De rechtbank is met verweerder van oordeel dat de storing aan de laadpaal geen bijzondere omstandigheid is op grond waarvan verweerder af had moeten zien van het wegslepen van de auto van eiser. abonneren of dit artikel kopen.

X. Europees Hof (Vijfde kamer), 7 september 2016, ECLI:EU:C:2016:637 , inzak...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

In deze zaak ligt de prejudiciële vraag voor of de Franse gereguleerde tarieven voor de verkoop van aardgas aan eindafnemers verenigbaar zijn met art. 3 lid 1 en 2 richtlijn 2009/73/EC (‘de richtlijn’) en art. 106 lid 2 VWEU. Het Hof haalt eerst het arrest Federutility e.a. aan ( ECLI:EU:C:2010:205 ) en constateert dat art. 3 lid 1 richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat de interventie door de overheid die bestaat in het opleggen aan bepaalde leveranciers van de verplichting om eindverbruikers de levering van aardgas tegen g... abonneren of dit artikel kopen.

X. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 september 2016, ECLI:NL:CBB:...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

De uitspraak gaat om de vraag of Stedin Netbeheer B.V. (‘Stedin’) ontvankelijk is in haar beroep. De ACM heeft op haar besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Stedin heeft tegen drie ontwerpbesluiten in één brief haar zienswijze naar voren gebracht. Het CBb concludeert dat Stedin niet-ontvankelijk is in haar beroep tegen een weigering een ontheffing te verlenen aan Chemours voor een stelsel van elektriciteitsverbindingen op haar Dordrechtse site, omdat zij geen inhoudelijke zienswijze had ingediend tegen dat ontwerpbesluit. Stedin had slechts geschreven zich te kunn... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., mr. D. Kuiken en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Besluit certificering TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zeeOp 13 juli 2016 heeft de ACM bij besluit (kenmerk: ACM/DE/2016/204109_OV) TenneT TSO B.V. gecertificeerd als netbeheerder van het net op zee nadat... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS