Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2003 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Artikel

De nieuwe Mijnbouwwet; Een blik op de jongste ontwikkelingen op het gebied va...

prof. mr. ir. B.G. Taverne

De Nederlandse ondergrond is rijk aan delfstoffen. Aanwezig zijn op uiteenlopende diepten fossiele delfstoffen, steenzout en kali- en magnesiumzouten. De fossiele delfstoffen zijn vertegenwoordigd door steenkool en bruinkool, aardgas (met inbegrip van coalbed-methaan of mijngas) en in mindere mate door aardolie. Het aardgas is gegenereerd in op grote diepte gelegen steenkolenlagen. Het grootste gedeelte van dit aardgas is gemigreerd naar hoger gelegen gesteenteformaties. Aardgas, dat na zijn ontstaan in de steenkolenlaag is achtergebeleven, staat bekend als coalbed-methaan of mijn... abonneren of dit artikel kopen.

Het eigendomsrecht op ondergrondse delfstoffen

mr. dr. M.M. Roggenkamp

Tijdens de behandeling van de Mijnbouwwet is de eigendom van de ondergrondse delfstoffen uitgebreid door het parlement besproken.1 Dit is opvallend omdat het met name de eigendom van de delfstoffen betrof in het kader van de ‘oude’ Mijnwet, de Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières van 10 april 1810. De Kamerleden waren vooral geïnteresseerd in de vraag of het nieuwe regime onder de Mijnbouwwet mogelijkerwijs een onteigening tot gevolg had hetgeen slechts onder bepaalde stringente voorwaarden kan plaatsvinden, nl. in het kader van het algemeen belang en vooraf ver... abonneren of dit artikel kopen.

Upstream joint ventures en de nieuwe Mijnbouwwet

mr. drs. L.A. Zima

Dit artikel bevat een aantal beschouwingen over de wijze waarop de op 1 januari 2003 in werking getreden Mijnbouwwet1 omgaat met het fenomeen joint venture. Deze beschouwingen zijn met name gericht op de upstreamactiviteiten betreffende aardolie en aardgas, ondanks dat de werkingssfeer van de Mijnbouwwet zich niet tot deze activiteiten beperkt. Opsporing en winning van olie en gas is sinds enkele decennia de meest voorkomende vorm van mijnbouw in Nederland en de Mijnbouwwet is er min of meer op toegespitst. Zij bevat een groot aantal bepalingen die uitsluitend betrekking hebben o... abonneren of dit artikel kopen.

De financiële bepalingen van de Mijnbouwwet; kan het nog makkelijker?

mr. W.R.M. Nan

In deze bijdrage wordt een samenvatting gegeven van de financiële bepalingen in de Mijnbouwwet1 zoals die op 1 januari jongstleden in werking zijn getreden. De financiële bepalingen staan in hoofdstuk 5 van de Mijnbouwwet, artikelen 53 tot en met 104. Ook de overgangsbepalingen, met name de artikelen 155 e.v., zijn van belang bij het vaststellen van de financiële gevolgen van de Mijnbouwwet. Verschillen met het tot 1 januari 2003 geldende systeem worden soms genoemd, maar een precieze omschrijving van het oude systeem, dat overigens nog wel van belang is voor bijvoorbeeld de over ... abonneren of dit artikel kopen.

Mijnbouwwet: milieurechtelijke aspecten in verband met het opsporen en winnen...

mr. R.C. Hartendorp en mr. J.C. Vreugdenhil

In deze bijdrage zal worden ingegaan op enkele milieurechtelijke aspecten van de Mijnbouwwet1 in verband met het opsporen en winnen van delfstoffen. De primaire doelstellingen van de nieuwe wet zijn integratie, harmonisatie, duidelijkheid en eenduidigheid van het wettelijk kader2. In verband met het grote aantal verschillende wetten en besluiten dat de mijnbouwactiviteiten reguleerden bestond hieraan een grote behoefte3. Bovendien geldt, volgens de Minister van Economische Zaken (de ‘Minister’), als uitgangspunt voor de milieubeschermingsregels dat deze ten minste dezelfde mate va... abonneren of dit artikel kopen.

Van mijnwetten tot Mijnbouwwet; verslag van een studiedag

mr. I. Kuyvenhoven, LL.M

Op de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen 22 januari 2003 werd de door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association (NOGEPA) georganiseerde studiedag ‘Van Mijnwetten tot Mijnbouwwet’ gehouden. De zaal in Congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout bestond uit een gemêleerd gezelschap van o.a. geologen, (operations) managers, HSE-deskundigen, (belasting)adviseurs, juristen werkzaam bij en voor de diverse in Nederland opererende olie-, gas-... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. M.M. Roggenkamp

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. M.M. Roggenkamp

Artikelen in andere tijdschriften Met deze rubriek wordt beoogd een overzicht te bieden van artikelen over aspecten van het energierecht in andere tijdschriften, zowel Nederlandse als buitenlandse. Suggesties voor verwijzingen naar andere dan de onderstaande tijdschriften worden door de redactie op prijs gesteld. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. M.M. Roggenkamp

Boekbesprekingen In de rubriek boekbesprekingen worden steeds één of meerdere boeken besproken. Voor dit nummer worden twee boeken besproken die betrekking hebben op de mijnbouwsector. Dit betreft het boek Oil and Gas Contracts van A. Jennings en het boek The Promotion and Licensing of Petroleum Prospective Acreage van Michael A.G. Bunter. Beide boeken zijn in 2002 verschenen. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. M.M. Roggenkamp

Mededelingen NeVER Op 26 en 27 mei a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) het 16de European Energy Law Seminar in Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee. Prominente experts uit de academische en industriële wereld zullen spreken over een aantal actuele onderwerpen binnen het energierecht. De volgende thema’s komen aan de orde: – Ontwikkelingen binnen het Europese energierecht. Aandacht wordt besteed aan de Interne Energiemarkt (Katrien Prins, EG-Commissie), het mededingingsrecht (prof. Piet Jan Slot, Universiteit Leiden), Staatssteun en de ontwikkeli... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS