Tijdschrift voor Financieel Recht 2010 nr. 1/2

Een nieuw EuropeesToezichtraamwerk

R.J. de Doelder en I.M. Jansen*

Toegegeven, er is een financiële crisis voor nodig geweest, maar daarmee is wel een grote omslag in het Europese toe­zicht bereikt: tijdens de Ecofin Raad1 van 2 december jl. hebben de EU lidstaten gezamenlijk besloten dat er op on­derdelen meer grensoverschrijdend financieel toezicht gaat komen.2 Omdat veel lidstaten grote waarde hechten aan hun soevereiniteit, zeker waar het een belangrijke economische sector betreft, is dit een mijlpaal te noemen. De wetgevings­voorstellen die de Europese Commissie afgelopen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

septem­ber presenteerde, waren zowel qua tijdsplanning als qua in­houd ambitieus. Tijdens de onderhandelingen in Brussel is op onderdelen water bij de wijn gedaan om landen met prin­cipiële bezwaren mee te krijgen, maar de kern van de voor­stellen is overeind gebleven. Binnenkort zullen dan ook naar verwachting een European Systemic Risk Board en drie nieuwe Europese Toezicht Autoriteiten worden opge­richt. Hoewel formeel niet noodzakelijk, hebben alle rege­ringen hun steun hiervoor uitgesproken.3 Voor veel landen, waaronder Nederland, is deze consensus erg belangrijk om­dat hierdoor een maximaal draagvlak is gecreëerd voor het nieuwe Europese toezichtstelsel. Op basis van het akkoord van de Ecofin Raad zijn nu de besprekingen in het Europees Parlement (EP) gestart. Gezien de positieve grondhouding van het EP ten aanzien van meer Europees toezicht, bestaat er goede hoop dat een uiteindelijk akkoord in 2010 bereikt wordt. Het gehele raamwerk zal spoedig daarna in werking kunnen treden.4 Nederland heeft zich tijdens de onderhandelingen sterk ge­maakt voor een vergaand en krachtig Europees toezicht­raamwerk en is, ondanks de noodzakelijke compromissen die tijdens de onderhandelingen zijn gesloten, zeer tevreden met het eindresultaat. De huidige voorstellen vormen een grote stap voorwaarts en de evaluatieclausule die in de voor­stellen is opgenomen biedt over 3 jaar de kans om verdere stappen te zetten. In figuur 1 wordt het nieuwe toezichtraamwerk schematisch weergegeven. Hieruit blijkt dat er gekozen is voor een secto­rale indeling met drie nieuwe sectorale toezichtautoriteiten. Gezien het Nederlandse func­tionele model waarin gekozen is voor een verdeling tus­sen prudentieel en gedragstoezicht, zou het voor Nederland wenselijk zijn op de lange termijn een verschuiving te zien naar twee autoriteiten. Een dergelijk model blijkt vooralsnog op Europees niveau echter niet haalbaar en Nederland acht het principe van Europees toezicht belangrijker dan de vorm waarin dit nu gegoten is. In dit artikel beschrijven en appreciëren we het nieuwe toe­zichtraamwerk. Nadat we kort de geschiedenis van de tot­standkoming van het nieuwe raamwerk hebben geschetst, zullen we dieper ingaan op de rollen en verantwoordelijk­heden van de European Systemic Risk Board (ESRB) en de drie nieuwe Europese Toezicht Autoriteiten, verder Europe­an Supervisory Authorities (ESAs) genoemd. Figuur 1: Het nieuwe toezichtraamwerk

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
R.J. de Doelder en I.M. Jansen*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/8426

Verder in 2010 nr.1/2

 De tijden veranderen

De Verenigde Staten, Nederland en andere landen willen na de recente mislukte aanslag op een Amerikaans vliegtuig het terrorisme, letterlijk, te lijf gaan, namelijk door de invoering van de body sc...

 The proposals for the Euro­pean Supervisory Authorities (ESAs): the right (legal) way forward?

1. Introduction1 ‘Ongoing financial integration is not compatible with financial stability policies at the national level. So, if we wish to remain on track for further integration, financial stab...

 Een nieuw EuropeesToezichtraamwerk

Toegegeven, er is een financiële crisis voor nodig geweest, maar daarmee is wel een grote omslag in het Europese toe­zicht bereikt: tijdens de Ecofin Raad1 van 2 december jl. hebben d...

 Nieuws

In deze rubriek worden ontwikkelingen op het terrein van het effectenrecht en ander financieel recht gesignaleerd die betrekking hebben op de periode medio november 2009 tot en met medio januari 20...

 Rondom het nieuws Voortgang en voornemens met betrekking tot de financiële sector

Op 10 juli 2009 is de kabinetsvisie toekomst financië­le sector naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2009/10, 32 013, nr. 1). In vervolg daarop heeft de Minis­ter van Financiën...