Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2010 nr. 11

Actualiteiten Wet voorkeurs­recht gemeenten 2009-2010

mr. W.J.E. van der Werf en C. Kuijvenhoven*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie Volgens inmiddels goed gebruik wordt jaarlijks in dit tijd­schrift stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op het ter­rein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).1 De voorbije periode heeft niet alleen interessante jurisprudentie opgeleverd, maar ook een drietal wetswijzigingen. Zo heb­ben de Crisis- en herstelwet2 en de Invoeringswet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wabo)3 gezorgd voor beperkte wijzigingen. Van groter belang is dat sinds 1 juli 2010 het grootste deel van de Wijzigingswet Wvg (ver­eenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) van kracht is.4 In deze bijdrage zullen wij de relevante wijzigin­gen beknopt bespreken, zodat voldoende ruimte overblijft om de gepubliceerde uitspraken te bespreken. Allereerst staan wij stil bij de gevolgen van de financiële en economi­sche crisis, die in het najaar van 2008 is ingetreden, voor de praktijk van de Wvg.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J.E. van der Werf en C. Kuijvenhoven*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8848

Verder in 2010 nr.11

  Het wetgevingsproces inzake het verbod op de pelsdierhouderij

In oktober 2006 werd door de Tweede Kamer-leden Van Velzen en Waalkens een initiatief­wetsvoorstel aanhangig gemaakt strekkende tot een verbod op de pelsdierhouderij. Op 30 juni 2009 is het wetsvoo...

 Actualiteiten Wet voorkeurs­recht gemeenten 2009-2010

1. Introductie Volgens inmiddels goed gebruik wordt jaarlijks in dit tijd­schrift stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op het ter­rein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).1 De voorbije ...

 Wet luchtkwaliteit: is het stof neergedaald?

Luchtverontreiniging is een onderwerp dat al lang een be­langrijke plaats inneemt op de beleidsagenda van de over­heid. Niet alleen internationaal en communautair, maar ook nationaal. De...

 Wetgeving en literatuur

Algemeen Opheffing ministerie van LNV Per 14 oktober 2010 zijn de ministeries van LNV en EZ op­geheven en vervangen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Stcrt. 2010, ...