Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Voorwoord

prof. mr. D. Busch, mr. drs. C.J. Groffen en mr. R.E. Labeur

Veel ontwikkelingen voor beleggingsinstellingen!   Het zal de lezers van dit tijdschrift niet zijn ontgaan: financiële instellingen gaan gebukt onder een nimmer aflatende stortvloed aan regelgeving. Beleggingsinstellingen vormen op die regel geen uitzondering. Het leek de redactie van dit tijdschrift daarom een goed idee om de belangrijkste ontwikkelingen die voor beleggingsinstellingen relevant zijn, voor u op een rijtje te zetten. De praktische uitwerking van dit idee ligt thans (al dan niet in digitale vorm) voor u: een &ls... ...lees meer

Artikel

Corporate governance voor beleggingsinstellingen – de rol van commissarissen

prof. mr. J.W.P.M. van der Velden1

Rond 2004 worden diverse misstanden geconstateerd bij Amerikaanse beleggingsinstellingen. Volgens de OECD, IOSCO en de Commissie Winter hangen de misstanden samen met de conflicterende belangen van de beheerder en de beleggingsinstelling. Zij stellen voor om dit agency-probleem te mitigeren middels de governance van beleggingsinstellingen. Zo wordt voorgesteld om een raad van commissarissen in te stellen bij de beheerder of bij de beleggingsinstelling of een zwaardere toezichttaak te geven aan de bewaarder. abonneren of dit artikel kopen.

Informatieverschaffing over duurzaamheid door beleggingsinstellingen

mr. drs. B.T.B. Siemers1

De Verordening betreffende informatievoorziening over duurzaamheid in de financiëledienstensector vereist dat beheerders van beleggingsfondsen vanaf 10 maart 2021 vergaande transparantie over duurzaamheid betrachten. Dit artikel bevat een bespreking van de vereisten die binnenkort gaan gelden en de bijbehorende uitdagingen. 1. Inleiding Vanaf 10 maart 2021 is het merendeel van de regels uit de Verordening betreffende informatievoorziening over duurzaamheid in de financiëledienstensector, beter bekend onder haar Engelse naam Sustainable Finance Disclosure Regulation abonneren of dit artikel kopen.

EU harmonisatie van pre-marketing en afmelding van beleggingsfondsen

mr. drs. C.J. Groffen1

Op 2 augustus 2021 worden belangrijke wijzigingen in de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen van toepassing. Er wordt duidelijkheid gecreëerd over wat beheerders van beleggingsfondsen mogen doen voordat er marketing plaatsvindt en beleggingsfondsen kunnen in alle EU-lidstaten op eenzelfde wijze worden afgemeld. 1. Inleiding Ter verdieping van de kapitaalmarktenunie zijn de Richtlijn met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen[2] en de Verordening betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distribu... abonneren of dit artikel kopen.

PRIIPS Verordening en beleggingsinstellingen

mr. R.J. Boogaard1

Op 1 januari 2018 is de PRIIPS Verordening in werking getreden. Voor beheerders die beleggingsinstellingen aanbieden aan niet-professionele beleggers brengt de PRIIPS Verordening aanzienlijke compliance verplichtingen met zich. Het gaat met name om het opstellen en actueel houden van een essentiële-informatiedocument (EID), maar ook bijkomende verplichtingen zoals ten aanzien van de wijze van verstrekking van het EID, het ter beschikking hebben van een vertaling van het EID bij grensoverschrijdende aanbieding, en een interne klachtenregeling. Er kunnen door de AFM substantiële sancties w... abonneren of dit artikel kopen.

De Icbe-richtlijn in Nederland

mr. E. de Klerk1

  De Nederlandse implementatie van de Icbe-richtlijn wijkt op diverse punten af van de implementatie van de Icbe-richtlijn in andere lidstaten. Alhoewel dit tot op heden voor weinig tastbare problemen heeft gezorgd zijn deelnemers in Nederlandse icbe’s en de Nederlandse icbe-industrie erbij gebaat als de wetgeving in Nederland zoveel mogelijk aansluit bij de richtlijn. In deze bijdrage licht de auteur de belangrijkste knelpunten toe en draagt hij enkele oplossingen aan. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws

mr. R.E. Labeur en mr. T.W.G. de Wit1

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-Richtlijn) voorziet in een vrijstelling van het volledige richtlijntoezicht voor beheerders die beperkte vermogens beheren. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, moeten deze ‘kleine beheerders’ zich alleen registreren bij de bevoegde toezichthouder in het land van vestiging. De AIFM-Richtlijn blijft voor het overige buiten toepassing. Dat betekent echter niet dat de beheerder zich helemaal niet om compliance met toezichtrechtelijke wet- en regelgeving hoeft te bekommeren. In dit artikel worden vier relevant... abonneren of dit artikel kopen.

De fiscaal transparante beleggingsinstelling: niet langer besloten?

mr. R.G.M. Veenhoven en mr. M.J. de Lignie1

Veel beleggingsinstellingen zijn gestructureerd als een ‘besloten’ commanditaire vennootschap of fonds voor gemene rekening. De auteurs bespreken de invloed van recente fiscale ontwikkelingen en het voorontwerp van de Wet modernisering personenvennootschappen op deze fiscaal transparante beleggingsinstellingen. In dit kader doen zij ook enkele aanbevelingen. Is het einde van de beslotenheid nabij? 1. De fiscale kant van de beleggingsinstelling De fiscaliteit speelt vaak een belangrijke rol bij de structurering van een beleggingsinstelling (hierna ook aangeduid als fonds).... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS