Vastgoedcontracten 2022

Overeenkomst van onderhuur

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd:2017 Dit product is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde.Het is aan te raden in de titel te vermelden ‘overeenkomst van onderhuur’, zodat de overeenkomst als zodanig goed herkenbaar is. In de praktijk is aan de titel van de overeenkomst meestal niet te

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

zien dat het om onderhuur gaat en krijgt de overeenkomst van onderhuur gewoon de benaming ‘huurovereenkomst’. Veelal kan wel uit de tekst van de overeenkomst worden opgemaakt dat het om een overeenkomst van onderhuur gaat. In de eerste plaats omdat vaak expliciet een verwijzing naar de hoofdhuurovereenkomst is opgenomen en/of deze als bijlage aan de onderhuurovereenkomst is gehecht. In de tweede plaats is de duur van de onderhuurovereenkomst vaak uitdrukkelijk gekoppeld aan die van de hoofdhuurovereenkomst.In geval van onderhuur van 290-bedrijfsruimte of (zelfstandige) woonruimte dient de modelhuurovereenkomst ‘Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’ (op 17 september 2012 door de ROZ vastgelegd) respectievelijk ‘Woonruimte’ (op 20 maart 2017 door de ROZ vastgesteld, beide te vinden op www.roz.nl) als basis te worden gebruikt.De huurovereenkomst geeft weer wat de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen. De letterlijke tekst van de overeenkomst is in dat verband evenwel niet per definitie doorslaggevend. Als de tekst niet duidelijk is of als partijen van mening verschillen over de betekenis van de tekst, zal de tekst moeten worden uitgelegd. Bij de uitleg van de overeenkomst komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan een bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex)). Bij commerciële transacties tussen professionele partijen, die zich van deskundige (juridische) bijstand hebben laten voorzien, zal meer gekeken worden naar de taalkundige uitleg van de overeenkomst. Deze zal in beginsel als uitgangspunt gelden (HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576 (Derksen/Homburg)). In het arrest van de Hoge Raad van 5 april 2013 (NJ 2013/198) is echter uitgemaakt dat ook indien bij de uitleg van een overeenkomst een groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, de overige omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Ook bij de uitleg van overeenkomsten bij commerciële transacties tussen professionele partijen, die zich van deskundige (juridische) bijstand hebben laten voorzien, dient de rechter te beoordelen of de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten zou leiden tot een andere uitleg van de contractbepaling. Indien één van partijen een bijzonder belang heeft bij opname van een bepaling in de huurovereenkomst, kan het raadzaam zijn een considerans in de huurovereenkomst op te nemen waarin dit belang nader wordt omschreven. Bij een geschil over de uitleg van bepalingen van de overeenkomst, kan dan worden teruggegrepen op de considerans.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11284