Vastgoedcontracten 2020

Voorinspectierapport

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke ople¬veringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die par¬tijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens el¬kaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke ver¬plichting ook in de huurovereenkomst zelf opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehou¬den is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de ver¬huurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkos-tenclaims (gedeeltelijk) worden afgewezen, zie bijvoor¬beeld Ktr. Zutphen 9 maart 1999, WR 1999, 49; Ktr. Apeldoorn 31 maart 1999, WR 2000, 6, Ktr. Rotterdam 1 oktober 1999, WR 2000, 43 en Hof Den Haag 6 okto¬ber 2011, LJN BT6832, Ktr. Utrecht 20 juli 2011, WR 2011, 119 en Ktr. Overijssel 28 maart 2017, 5511866 CV 16-8266. Het opstellen van een voorin¬spectierapport vormt de eerste stap in een zorgvuldige opleveringsprocedure.Dit modelrapport kan worden gebruikt zowel bij de voorinspectie van verhuurde woonruimte als bij de voorinspectie van verhuurde 290-bedrijfsruimte of ove¬rige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-) dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11296