Vastgoedcontracten 2022

Eindinspectierapport

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

  Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkostenclaims (gedeeltelijk) worden afgewezen, zie bijvoorbeeld Ktr. Zutphen 9 maart 1999, WR 1999, 49; Ktr. Apeldoorn 31 maart 1999, WR 2000, 6, Ktr. Rotterdam 1 oktober 1999, WR 2000, 43, Hof Den Haag 6 oktober 2011, LJN BT6832, Ktr. Utrecht 20 juli 2011, WR 2011, 119 en Ktr. Overijssel 28 maart 2017, 5511866 CV 16-8266. Het opstellen van een voorinspectierapport (model 33) vormt de eerste stap in een zorgvuldige opleveringsprocedure. Daarna volgt het opstellen van het eindinspectierapport. Bij de voorinspectie wordt door de rapporteur/verhuurder vermeld wat de huurder nog dient te doen om het gehuurde naar behoren achter te laten. De te herstellen gebreken en de te verwijderen wijzigingen worden door de rapporteur/ verhuurder in het voorinspectierapport vastgelegd. Dit rapport moet zowel door de rapporteur/verhuurder als door de huurder worden ondertekend. Indien de huurder zich niet in de gehele inhoud van het rapport kan vinden (maar wel in de grote lijnen), verdient het uit praktisch oogpunt aanbeveling dit op het rapport aan te tekenen. Het rapport kan dan vervolgens door de huurder worden ondertekend, met als gevolg dat in ieder geval vastligt op welke punten partijen het wél eens zijn (en welke actiepunten partijen ter zake zijn overeengekomen). Ook van de eindinspectie wordt een rapport opgemaakt. Het gehuurde zal (in beginsel) ten tijde van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon moeten zijn.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11297