Vastgoedcontracten 2022

Volmachtverlening verkoop en levering onroerende zaak met daarbij behorende roerende zaken

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud  geactualiseerd op: 1 mei 2017. Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. De volmachtverlening is niet aan vormvereisten gebonden. Deze kan dus stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. De schriftelijke verklaring tot volmachtverlening behoeft niet door de gevolmachtigde ondertekend te worden. Het is een eenzijdige rechtshandeling. Een volmacht eindigt (artikel 3:72 BW) a. door de dood, ondercuratelestelling, het faillissement van

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

de volmachtgever of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijk personen. De volmacht eindigt daarnaast b. door de dood, de ondercuratelestelling, faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij anders is bepaald. Van onderdeel b mag men dus afwijken. Zie ook noot 2. Tenslotte leidt c. herroeping door de volmachtgever en d. opzegging door de gevolmachtigde, tot beëindiging van de volmacht. Niettegenstaande de dood of onder curatelestelling van de volmachtgever is er in sommige gevallen sprake dat de gevolmachtigde vertegenwoordigingsbevoegd blijft (zie hiervoor de artikelen 3:73 en 3:74 BW). Extra informatieDe opsomming in de wet is niet limitatief. Daarnaast kan een volmacht bijvoorbeeld ook eindigen omdat de periode waarvoor de volmacht is verleend, verstreken is, of door het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde. Uiteraard eindigt de volmacht ook door het voltooien van de rechtshandeling waartoe zij is verleend (zie hiervoor ook artikel 3:75 BW). Het is aan te bevelen de volmacht niet onherroepelijk te maken, tenzij de gevolmachtigde belang heeft bij de uitoefening van de volmacht. Bijvoorbeeld indien de gevolmachtigde met de opbrengst van de onroerende zaak (een deel van) zijn vordering op de volmachtgever ingelost krijgt. Men kan ook opnemen dat de gevolmachtigde bevoegd is tot een indeplaatsstelling voor een opvolgend gevolmachtigde. In artikel 3:64 BW is bepaald in welke gevallen de gevolmachtigde bevoegd is de hem verleende volmacht aan een ander te verlenen. Dit is het geval indien de bevoegdheid hiertoe uit de aard der te verrichten rechtshandelingen noodzakelijk voortvloeit of in overeenstemming is met het gebruik, dan wel voor zover de verlening van de volmacht aan een andere persoon in het belang van de volmachtgever noodzakelijk is en deze zelf niet in staat is een voorziening te treffen of tenslotte voor zover de volmacht goederen betreft, die zijn gelegen buiten het land waarin de gevolmachtigde zijn woonplaats heeft. Hier kan schriftelijk van worden afgeweken. Volmacht dient niet verward te worden met bemiddeling. Met een makelaar wordt bijna altijd een bemiddelingsovereenkomst (overeenkomst van opdracht) gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het feit dat een makelaar ook daadwerkelijk biedingen doet voor zijn opdrachtgever doet daar niets aan af. Hij kan de opdrachtgever niet binden aan een overeenkomst. De schijn van vertegenwoordiging door een makelaar kan niet worden gewekt bij een opdracht tot bemiddeling. Zie in dit verband ook de uitspraak van de Hoge Raad 7 februari 1997, NJ 1997/291. Een koper dan wel verkoper dient zich op grond van de Wet Identificatie Dienstverlening (WID) en Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs dan wel een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister indien de koper een onderneming betreft. Het is onder meer makelaars, notarissen en advocaten verboden diensten te verlenen in verband met aan- en verkopen van onroerende zaken indien de identiteit van de klant niet op de wettelijke voorgeschreven wijze is vastgesteld. Er moet van die gegevens alsmede van de betreffende onroerende zaak een apart dossier worden aangelegd. Op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties moet bovendien melding worden gedaan indien de transactie ongebruikelijk is. Indien koper en/of verkoper rechtspersonen zijn, dient aandacht besteed te worden aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degenen die namens deze rechtspersonen handelen. Uit het Handelsregister blijkt doorgaans wie vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Niet zeldzaam is echter dat het Handelsregister daarvoor (mede) verwijst naar de statuten van de betreffende rechtspersoon. In dat geval kan van de betreffende rechtspersoon worden verlangd dat zij daarin inzage geeft. De statuten liggen overigens ook bij de Kamer van Koophandel ter inzage. Blijkt degene die namens de rechtspersoon handelt volgens het Handelsregister niet vertegenwoordigingsbevoegd te zijn, dan zal gevraagd moeten worden om een schriftelijke machtiging van deze persoon door degene of degenen die blijkens het Handelsregister wel vertegenwoordigingsbevoegd zijn, gevolgd door de verificatie van de identiteit van de volmachtgever(s) en de gemachtigde.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11326