Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2015 nr. 2/3

Brief verschoningsrecht

mr. J.F. Rense

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het verschoningsrecht van advocaten is momenteel geen rustig bezit. Van verschillende kanten klinkt een roep om kritische beschouwing en inperking. Zeker ook op het gebied waar ondernemingen en strafrecht elkaar raken en ontmoeten. Vorig jaar al pleitte Officier van Justitie Leenders in het NRC Handelsblad1 bijvoorbeeld voor zo’n beperking, omdat door de geheimhoudingplicht en het verschoningsrecht ‘veel informatie buiten beeld blijft die nuttig is voor een effectieve bestrijding van fraude’. Nogal wiedes. Zeer recent herhaalde hij zijn standpunt in een interview in het FD2 ; het verschoningsrecht zou zijn ‘doorgeschoten’; er zou behoefte bestaan daaraan ‘te knabbelen’.

Ik pleit graag voor het uitermate grote belang van het verschoningsrecht, met het oog op het maatschappelijke goed van adequate rechtsbescherming. In dit geval door middel van een fictieve, toekomstige ‘brandbrief’ aan de politiek. Graag laat ik zien dat het kan verkeren, en dat het helema...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. J.F. Rense
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/12356

Verder in 2015 nr.2/3

 Medeplegen in een bedrijfscontext; lessen uit het milieu(straf)recht

Veel normstelling op het gebied van de economische ordening (financieel bestuursrecht, milieurecht, warenwetgeving e.d.) is gericht tot rechtssubjecten met een bepaalde hoedanigheid of ...

 Daderschap van de rechtspersoon sinds het Drijfmest-arrest - Stilstaand water

In deze bijdrage staat de wat achter blijvende ontwikkeling van de rechtspraak rondom het daderschap van de rechtspersoon centraal. Vertrekpunt vormt het Drijfmest-arrest uit 2003.[2] D...

 Voorwoord

Voor u ligt weer een gevarieerd nummer van Sanctierecht en Onderneming. Naast enkele afzonderlijke bijdragen op aparte thema’s, is het overkoepelende thema van dit nummer het aloude strafrech...

 Brief verschoningsrecht

Het verschoningsrecht van advocaten is momenteel geen rustig bezit. Van verschillende kanten klinkt een roep om kritische beschouwing en inperking. Zeker ook op het gebied waar ondernemingen en str...

 Daderschap en deelneming in rechtspraak ACM-besluiten

Tot de invoering van de vierde tranche Awb gold alleen de (functioneel) pleger als overtreder. De inwerkingtreding van de vierde tranche Awb heeft ook andere daderschaps- en deelneming...

 Openbaarmaking aan een onvoorspelbare financiële markt, een goede aanpak van marktmisbruik?

Column   Als we niet weten hoe de markten zullen reageren, voorzien we de markt onverkort van informatie. Dat is het motto dat kennelijk voortaan geldt. In Lafonta/AMF beantwoordde het Hof v...

 Out-of-court criminal dispute resolution in the Netherlands, Belgium and the U.S.

Criminal proceedings take long and are expensive – especially when targeting white-collar offences. In times of budgetary constraints, states must allocate their judicial resour...

 Hoe integer zijn integriteitsonderzoeken?

De integriteit van integriteitsonderzoeken in de publieke sector staat ter discussie. De kritiek op integriteitsonderzoeken kan voor een belangrijk deel worden weggenomen do...

 Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mrs. E.Z. Perez en F.B.W. GroendijkJurisprudentieRechtbank Den Haag, 10 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1282 en 1289Op...