Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 4

Internationale trends in preventie, detectie en repressie van corruptie

mr. T.R. van Roomen en mr. A. Verbruggen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de invoering van het huidige Wetboek van Strafrecht, in 1886, werd ambtelijke omkoping strafbaar gesteld. De strafbaarstelling van niet-ambtelijke
omkoping trad pas in 1967 in werking. Hieraan ging een onderzoek vooraf van de Commissie niet-ambtelijke corruptie (‘de Commissie’). In 1964 concludeerde de Commissie dat de destijds bestaande waarborgen tegen corruptie – disciplinaire bestraffing, zelfregulering, civielrechtelijke maatregelen en (andere) strafbepalingen – een onvoldoende afschrikwekkend effect hadden op (met name) het bedrijfsleven. Van de strafbaarstelling van niet-ambtelijke omkoping zou een preventieve werking uitgaan en het zou bedrijven tevens een impuls geven om bepaalde waarborgen te implementeren in de organisatie, meer specifiek voor wat betreft het vastleggen van verantwoordelijkheden en de uitoefening van controle.2 De Commissie had niet kunnen bevroeden dat het nog tot de eeuwwisseling zou duren voordat (anti-)corruptie daad...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Preventie

2.1. Zelfregulering

2.2. Normering en standaardisering

3. Detectie

3.1. Opsporingsmethoden 2.0

3.2. Publiek-private ‘samenwerking’

3.3. Discussie omtrent het verschoningsrecht

4. Repressie

4.1. (Strafrechtelijke) aansprakelijkheid rechtspersoon voor corruptie

4.2. Uitsluiten strafrechtelijke aansprakelijkheid door anti-corruptiewaarborgen

4.3. Afdoening buiten rechte

4.4. Afdoening in rechte

5. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.R. van Roomen en mr. A. Verbruggen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14511

Verder in 2017 nr.4

 Voorwoord

Beste lezers, Na het dubbelnummer dat net voor de zomer uitkwam ligt voor u een enkel nummer omdat u na de zomervakantie waarschijnlijk al veel moet bijlezen. Deze uitgave bevat naast de actualite...

 Internationale trends in preventie, detectie en repressie van corruptie

Bij de invoering van het huidige Wetboek van Strafrecht, in 1886, werd ambtelijke omkoping strafbaar gesteld. De strafbaarstelling van niet-ambtelijke omkoping trad pas in 1967 in werki...

 De (dunne?) scheidslijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet - Een analyse van de strafrechtelijke en fiscale jurisprudentie

In veel strafrechtelijke delictsomschrijvingen is de term ‘opzet’ opgenomen. Zonder opzet is de gedraging (of het nalaten) ook niet strafbaar. Zo is het opzettelijk doen van onjuiste o...

 Prikken

Vooruitlopend op de laatste landelijke verkiezingen heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de partijprogramma's laten doorlichten op rechtsstatelijkheid. Is dat nodig? Ja; het gemak waarmee...