Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2017 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

Lisa van der Wal

Beste lezers, Na het dubbelnummer dat net voor de zomer uitkwam ligt voor u een enkel nummer omdat u na de zomervakantie waarschijnlijk al veel moet bijlezen. Deze uitgave bevat naast de actualiteiten zeer lezenswaardige artikelen en een kritische column. Raffi van den Berg, algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten, richt zich in haar column tot de informateur en pleit voor het installeren van een (programma)minister naast de minister van V&J om de rechtsstatelijkheid en kwaliteit van wetsvoorstellen en van het beleid te waarborgen. De formatie is bij het sch... ...lees meer

Artikel

Internationale trends in preventie, detectie en repressie van corruptie

mr. T.R. van Roomen en mr. A. Verbruggen1

Bij de invoering van het huidige Wetboek van Strafrecht, in 1886, werd ambtelijke omkoping strafbaar gesteld. De strafbaarstelling van niet-ambtelijke omkoping trad pas in 1967 in werking. Hieraan ging een onderzoek vooraf van de Commissie niet-ambtelijke corruptie (‘de Commissie’). In 1964 concludeerde de Commissie dat de destijds bestaande waarborgen tegen corruptie – disciplinaire bestraffing, zelfregulering, civielrechtelijke maatregelen en (andere) strafbepalingen – een onvoldoende afschrikwekkend effect hadden op (met name) het bedrijfsleven. Van de strafb... abonneren of dit artikel kopen.

De (dunne?) scheidslijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet - Ee...

mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse1

In veel strafrechtelijke delictsomschrijvingen is de term ‘opzet’ opgenomen. Zonder opzet is de gedraging (of het nalaten) ook niet strafbaar. Zo is het opzettelijk doen van onjuiste of onvolledige belastingaangifte strafbaar gesteld in art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Ook in het fiscale boeterecht komt het bestanddeel ‘opzet’ terug. Vergrijpboetes in de zin van art. 67cc t/m 67f AWR kunnen enkel worden opgelegd indien het handelen of nalaten aan de opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten. De ondergrens van opze... abonneren of dit artikel kopen.

Prikken

mr. R. van den Berg1

Vooruitlopend op de laatste landelijke verkiezingen heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de partijprogramma's laten doorlichten op rechtsstatelijkheid. Is dat nodig? Ja; het gemak waarmee het laatste decennium rechtsstatelijke uitgangspunten als sta in de weg terzijde werden geschoven om politieke en beleidswensen te realiseren, is zorgelijk. Is zo'n doorlichting een taak van de NOvA, een publiekrechtelijke beroepsorganisatie? Nee. Soms moet je je niet eerst afvragen of iets tot je primaire, agenderende taak behoort, maar gewoon doen, of om in Haags jargon te blij... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Actualiteiten

mr. E.Z. Perez en mr. E.J. Jansse

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. E.J. Jansse Jurisprudentie Rechtbank Oost-Brabant 22 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:1681 In deze zaak staat een boerenbedrijf terecht ter zake van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet, nu in strijd met art. 5 Arbeidsomstandighedenwet en/of met art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit is gehandeld, en dood door schuld, nu het aan haar te wijten zou zijn dat een werknemer is overleden aan de gevolgen van het door een v... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS