Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 1

Feitelijk leidinggeven: één aansprakelijkheidsfiguur onder twee rechtsgebieden - Over de houdbaarheid van de verschillen in benadering en rechtsbescherming in het licht van de sanctiestelselkeuze van het kabinet

mr. dr. M.J. Hornman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de inwerkingtreding van de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) is het overtredersbegrip uit het bestuursrecht verruimd – overtreder zijn zij die de overtreding plegen of medeplegen (art. 5:1 lid 2 Awb) – en is art. 51 Wetboek van Strafrecht (verder: Sr) van overeenkomstige toepassing verklaard (art. 5:1 lid 3 Awb). Inmiddels vallen deze aansprakelijkheidsfiguren niet meer weg te denken uit het bestuursrecht. Sterker nog, het bestuursrecht lijkt op dit moment meer belangwekkende en innovatieve jurisprudentie op te leveren over feitelijk leidinggeven, het daderschap van rechtspersonen en de aansprakelijkheid in concernverhoudingen dan het strafrecht. De vergelijking met het bestuursrecht is echter vooral interessant vanwege het verschil in de manier waarop rechtsbescherming bij deze aansprakelijkheidsfiguren vorm krijgt. Lange tijd is de kritiek geweest dat rechtsbescherming in het bestuursrecht een wat ondergeschove...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feitelijk leidinggeven als deelnemingsvorm sui generis

3. Bestuurs- versus strafrecht: een verschil in rechtsbescherming?

3.1. Algemeen kader

3.2. De vervolgingsbeslissing: nagenoeg volledige vrijheid voor het openbaar ministerie

3.3. Boeteoplegging in het bestuursrecht: keuzevrijheid aan banden?

4. Concretisering van het verwijt aan het adres van de leidinggevende

4.1. Uitwerking van feitelijk leidinggeven in de tenlastelegging

4.2. Uitwerking van feitelijk leidinggeven in het boetebesluit

4.3. Nadeel van de strafrechtelijke praktijk

5. Doorwerking van de uitgangspunten van de keuze voor een sanctiestelsel

5.1. Een niet te rechtvaardigen verschil in rechtsbescherming

5.2. Hoe nu verder?

6. Conclusie: strafrechtelijke vanzelfsprekendheden ter discussie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.J. Hornman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14951

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

De tijd dat er een hoge muur stond tussen het strafrecht en het bestuursrecht ligt gelukkig al enige tijd achter ons. Door de snelle ontwikkeling van het punitief bestuursrecht en de veelvuldige kr...

 Doeltreffend, evenredig en afschrikkend: de Europese maatstaf voor de straftoemeting in milieuzaken

‘Uit de doelstellingen van de EG vloeit voort dat het noodzakelijk zal zijn gelijkwaardige verbodsbepalingen en sancties door te voeren.’[2]1. InleidingIn de loop van 2017 overwoog de Nederlandse s...

 Feitelijk leidinggeven: één aansprakelijkheidsfiguur onder twee rechtsgebieden - Over de houdbaarheid van de verschillen in benadering en rechtsbescherming in het licht van de sanctiestelselkeuze van het kabinet

Met de inwerkingtreding van de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) is het overtredersbegrip uit het bestuursrecht verruimd – overtreder zijn zij die d...

 Gegevensverstrekking door de accountant op grond van art. 126nd Sv

De externe accountant[2] raakt steeds meer betrokken bij de opsporing van strafbare feiten. Zo rusten er op de accountant in het kader van zijn dienstverlening meldplichten ten aanzien ...

 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167

Eén van de meest lezenswaardige uitspraken van het najaar 2017 is afkomstig van het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao. Het gaat om de vrijspraak van Emsley Tromp, de voormalig directe...

 Inlichtingenvorderingen en dwangsombesluiten van toezichthouders: EVRM-proof?

1. Inleidende opmerkingenDe samenloop van het toezichtrecht en het strafrecht blijft buitengewoon interessant. Te meer nu zowel nationale als Europese ontwikkelingen de discussie omtrent de restere...

 Point of view

  Als ik ’s morgens vroeg de gordijnen opendoe, lacht de baai van Singapore mij toe. Ik denk dat dit uitzicht nooit gaat vervelen, het staat voor mij symbool voor de ontwikkeling en het...