Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 1

Gegevensverstrekking door de accountant op grond van art. 126nd Sv

mr J.C. van Nass1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De externe accountant2 raakt steeds meer betrokken bij de opsporing van strafbare feiten. Zo rusten er op de accountant in het kader van zijn dienstverlening meldplichten ten aanzien van vermoedelijke fraude met de financiële verantwoording van de controlecliënt3 en ten aanzien van ongebruikelijke transacties.4 Daarnaast is de accountant verplicht om de opsporingsinstanties desgevorderd gegevens te verstrekken waarover hij in het kader van zijn controlewerkzaamheden is komen te beschikken. Een dergelijke vordering tot verstrekking van gegevens wordt doorgaans ingesteld op grond van art. 126nd Sv.

De plicht tot het verstrekken van de gevorderde gegevens kan op gespannen voet komen te staan met de geheimhoudingsplicht van de accountant tegenover zijn controlecliënt. Zo valt de gegevensvordering inhoudelijk niet altijd goed af te bakenen en kan de gegevensvordering mede zien op informatie die mogelijk onder het verschoningsrecht van de advocaat van d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Gegevensvergaring in het digitale tijdperk

3. Art. 126nd Sv

4. Afbakeningsperikelen

5. Verschoningsgerechtigde informatie

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr J.C. van Nass1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14952

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

De tijd dat er een hoge muur stond tussen het strafrecht en het bestuursrecht ligt gelukkig al enige tijd achter ons. Door de snelle ontwikkeling van het punitief bestuursrecht en de veelvuldige kr...

 Doeltreffend, evenredig en afschrikkend: de Europese maatstaf voor de straftoemeting in milieuzaken

‘Uit de doelstellingen van de EG vloeit voort dat het noodzakelijk zal zijn gelijkwaardige verbodsbepalingen en sancties door te voeren.’[2]1. InleidingIn de loop van 2017 overwoog de Nederlandse s...

 Feitelijk leidinggeven: één aansprakelijkheidsfiguur onder twee rechtsgebieden - Over de houdbaarheid van de verschillen in benadering en rechtsbescherming in het licht van de sanctiestelselkeuze van het kabinet

Met de inwerkingtreding van de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) is het overtredersbegrip uit het bestuursrecht verruimd – overtreder zijn zij die d...

 Gegevensverstrekking door de accountant op grond van art. 126nd Sv

De externe accountant[2] raakt steeds meer betrokken bij de opsporing van strafbare feiten. Zo rusten er op de accountant in het kader van zijn dienstverlening meldplichten ten aanzien ...

 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167

Eén van de meest lezenswaardige uitspraken van het najaar 2017 is afkomstig van het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao. Het gaat om de vrijspraak van Emsley Tromp, de voormalig directe...

 Inlichtingenvorderingen en dwangsombesluiten van toezichthouders: EVRM-proof?

1. Inleidende opmerkingenDe samenloop van het toezichtrecht en het strafrecht blijft buitengewoon interessant. Te meer nu zowel nationale als Europese ontwikkelingen de discussie omtrent de restere...

 Point of view

  Als ik ’s morgens vroeg de gordijnen opendoe, lacht de baai van Singapore mij toe. Ik denk dat dit uitzicht nooit gaat vervelen, het staat voor mij symbool voor de ontwikkeling en het...