Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2018 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Inleiding

Voorwoord

prof. mr. R.M.I. Lamp

De tijd dat er een hoge muur stond tussen het strafrecht en het bestuursrecht ligt gelukkig al enige tijd achter ons. Door de snelle ontwikkeling van het punitief bestuursrecht en de veelvuldige kruisbestuiving tussen de gebieden is het financieel-economisch sanctierecht een uiterst boeiend rechtsgebied geworden. Gedurende de eerste fase van deze ontwikkeling was in de regel sprake van eenrichtingsverkeer: aspecten van het strafrecht werden overgenomen in het bestuursrecht. Dit is overigens nog volop aan de gang. We zitten nu echter in een tweede fase met tweerichtingsverkeer, waar in to... ...lees meer

Artikel

Doeltreffend, evenredig en afschrikkend: de Europese maatstaf voor de straf...

mr. R.M.J. de Rijck1

‘Uit de doelstellingen van de EG vloeit voort dat het noodzakelijk zal zijn gelijkwaardige verbodsbepalingen en sancties door te voeren.’[2]1. InleidingIn de loop van 2017 overwoog de Nederlandse strafrechter in twee milieuzaken dat de op te leggen straf doeltreffend, evenredig en afschrikkend moest zijn. Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 24 januari 2017[3] werd de verdachte voor het feitelijke leiding geven aan verschillende vormen van illegale overbrenging van afval in de zin van de EVOA[4] en aan valsheid in geschrift, beg... abonneren of dit artikel kopen.

Feitelijk leidinggeven: één aansprakelijkheidsfiguur onder twee rechtsgebiede...

mr. dr. M.J. Hornman1

Met de inwerkingtreding van de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) is het overtredersbegrip uit het bestuursrecht verruimd – overtreder zijn zij die de overtreding plegen of medeplegen (art. 5:1 lid 2 Awb) – en is art. 51 Wetboek van Strafrecht (verder: Sr) van overeenkomstige toepassing verklaard (art. 5:1 lid 3 Awb). Inmiddels vallen deze aansprakelijkheidsfiguren niet meer weg te denken uit het bestuursrecht. Sterker nog, het bestuursrecht lijkt op dit moment meer belangwekkende en innovatieve jurisprudentie op te leveren o... abonneren of dit artikel kopen.

Gegevensverstrekking door de accountant op grond van art. 126nd Sv

mr J.C. van Nass1

De externe accountant[2] raakt steeds meer betrokken bij de opsporing van strafbare feiten. Zo rusten er op de accountant in het kader van zijn dienstverlening meldplichten ten aanzien van vermoedelijke fraude met de financiële verantwoording van de controlecliënt[3] en ten aanzien van ongebruikelijke transacties.[4] Daarnaast is de accountant verplicht om de opsporingsinstanties desgevorderd gegevens te verstrekken waarover hij in het kader van zijn controlewerkzaamheden is komen te beschikken. Een dergelijke vordering tot verstrekking van gegevens wordt doorgaans i... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167

mr. K.M.G. Demandt en mr. M. Coenen1

Eén van de meest lezenswaardige uitspraken van het najaar 2017 is afkomstig van het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao. Het gaat om de vrijspraak van Emsley Tromp, de voormalig directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Een zaak met vele aspecten, die in essentie stukloopt op een vrij basaal juridisch verweer: er is geen sprake van opzet. In deze bijdrage gaan wij nader in op een aantal van de legio juridische verweren die zijn aangevoerd. Hoewel nagenoeg de hele uitspraak interessant genoeg is om te becommentariëren, hebben we ons beperkt to... abonneren of dit artikel kopen.

Inlichtingenvorderingen en dwangsombesluiten van toezichthouders: EVRM-proof?

mr. drs. M. van der Linden1

1. Inleidende opmerkingenDe samenloop van het toezichtrecht en het strafrecht blijft buitengewoon interessant. Te meer nu zowel nationale als Europese ontwikkelingen de discussie omtrent de resterende onduidelijkheden van deze samenloop blijven voeden. De informatieverplichtingen uit hoofde van het toezichtrecht zijn daarbij een bijzonder aandachtsgebied, gezien de mogelijke samenloop daarvan met het strafrecht. In deze annotatie zal ik nader ingaan op een recente uitspraak van het CBb van 10 januari 2018[2] en deze in een breder perspectief plaatsen.Bij het opleggen van ... abonneren of dit artikel kopen.

Point of view

mr. drs. L.C.Y. Stiekema1

  Als ik ’s morgens vroeg de gordijnen opendoe, lacht de baai van Singapore mij toe. Ik denk dat dit uitzicht nooit gaat vervelen, het staat voor mij symbool voor de ontwikkeling en het vernuft van Singapore. Tot voor kort reikte de zee nog tot aan het iconische Fullerton Bay hotel, maar tegenwoordig is alles volgebouwd met extreem luxe wolkenkrabbers en strekt het land zich uit tot achter de futuristische Gardens by the Bay die 's nachts oplichten in allerlei tropische kleuren. Daartussenin ligt de abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. F.A. Dudok van HeelJurisprudentieRechtbank Rotterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10286In deze zaak staat ProRail N.V. terecht wegens het niet-naleven van de veiligheidsregels met betrekking tot het transport van chloor. Op 13 en 14 maart 2013 heeft ProRail in strijd met haar verplichtingen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de vertragingen niet gemeld van een trein met vijf wagons met ch... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS