Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 3/4

Voorwoord

mr. F.A.N. van Rooijen Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingezet om interessante en lezenswaardige artikelen aan te leveren.

In drie van de artikelen wordt gezocht naar mogelijkheden om complexe vormen van grondgebruik vorm te geven naar de wensen van betrokken partijen. Zo onderzoeken Wumkes en Warning voor meervoudig grondgebruik alternatieven voor een splitsing in appartementsrechten. Het natrekkingsleerstuk en het leerstuk van het eenheidsbeginsel spelen een belangrijke rol bij de beantwoording van de vraag of, en zo ja, welk alternatief mogelijk is. Zowel bij het recht van opstal als het recht van erfpacht zijn er vragen, aandachtspunten en dienen specifieke regelingen getroffen te worden. In het artikel komen deze punten aan de orde.

In het geval van bijvoorbeeld zonnepanelen of een zendmast op het dak van een in appartementsrechten gesplitst gebouw, is het vaak wenselijk dat de exploitant gerechtigd blijft tot de betreffende werken en zekerheid kan geven ten behoeve van zijn financier. Bij een splitsing in appartementsrechten met veel betrokkenen is de vestiging van een recht van opstal in de praktijk haast onmogelijk. Peutz heeft gezocht naar een verbintenisrechtelijke oplossing die de belangen van de exploitant en de financier beschermt.

Legger heeft in het kader van zijn afstuderen onderzoek gedaan naar het product als dienst-model. In een circulaire economie kan het wenselijk zijn dat een producent gerechtigd blijft tot bepaalde werken die door hem worden geleverd en dat hij deze op enig moment en onder bepaalde voorwaarden weg kan nemen. In de verkorte samenvatting van zijn scriptie wijst Legger op enkele problemen die zich in dat kader voordoen.

Hockx gaat in op algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard bij de vestiging van rechten van erfpacht en rechten van hypotheek. Aan de orde komen onder meer de vragen of en in hoeverre een verwijzing naar de algemene voorwaarden volstaat en of deze goederenrechtelijke werking hebben.

Visser bespreekt in zijn noot de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 7 februari 2018. Het gaat in deze zaak om de vraag wie eigenaar is van een gangenstelsel onder meerdere percelen, al dan niet met een eigen ingang. Aan de orde komen de vraag wat de status is van een gevestigd recht van erfpacht en van een gesloten huurovereenkomst.

In het jurisprudentieoverzicht worden ten slotte nog drie bijzondere uitspraken besproken waaruit de veelzijdigheid van het (goederen)recht eens te meer blijkt.

De kop is eraf, het Tijdschrift voor Zakenrecht bestaat nu een jaar, wordt goed gelezen en heeft zijn bestaansrecht bewezen. Op naar jaargang 2. De redactie is ambitieus en al druk bezig met het treffen van voorbereidingen om volgend jaar veel mooie artikelen te kunnen publiceren. De redactie treedt graag met u in overleg indien u een artikel wenst te schrijven of een onderwerp wilt aandragen dat naar uw mening in dit tijdschrift zou moeten worden besproken.

Wij hopen dat u deze bijdrage met interesse en plezier zult lezen en wensen u een heel mooi, gezond en succesvol 2019.

Frank van Rooijen

Redacteur

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. F.A.N. van Rooijen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15327

Verder in 2018 nr.3/4

 Voorwoord

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingeze...

 Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf vestigen opstalrecht door gezamenlijke eigenaars?

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar ...

 Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van erfpacht en hypotheek

1. Aanleiding en conclusie In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt ver...

 Over verdiepingseigendom en het gebruik van zakelijke rechten als alternatief voor splitsing in appartementsrechten

In een tijd waarin ruimte schaarser wordt en bouwtechnisch steeds meer mogelijk is, neemt in de praktijk de vraag naar de goederenrechtelijke vormgeving van meervoudig grondgebruik toe. ...

 De circulaire economie en het product als dienst-model in het Nederlandse goederenrecht

Essentie: het product als dienst-model, waarbij de producent van het product de eigendom behoudt, zou beter gefaciliteerd moeten worden in het Nederlandse goederenrecht. Vraag is of en i...