Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 6

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Verordening (EU) 2018/1504 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie

Verordening (EU) 2018/1832 van de Commissie van 5 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie om de typegoedkeuringstests en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reële rijomstandigheden, te verbeteren en bepalingen in te voeren betreffende instrumenten voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik

Concept van een Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 25 oktober 2018 met betrekking tot de allocatie van geharmoniseerde gratis emissierechten op basis van art. 10a van Richtlijn 2003/87/EC van het Europees Parlement en de Raad

Voorstel van de Europese Commissie van 13 november 2018 voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van onder meer Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Advies van het Europees Comité van de Regio’s van 5 oktober 2018 over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019), 35 004

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie), 34 627

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld, 34 957

Voorstel van wet houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet), 34 534

Voorstel tot wijziging van de Warmtewet, 34 723

Regelgeving

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 oktober 2018 houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 oktober 2018, tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 oktober 2018, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw en enkele wijzigingen ervan

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 16 oktober 2018, houdende regels over investeringsplannen voor elektriciteitsnetten en gastransportnetten en enkele andere onderwerpen (Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 november 2018, houdende nadere regels over het investeringsplan en het kwaliteitsborgingssysteem van beheerders van elektriciteitsnetten en gastransportnetten en enkele andere onderwerpen (Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas)

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2018 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 oktober 2018, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2019

Regeling van de Minister van EZenK van 5 november 2018, houdende wijziging van de Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen in verband met aanpassing van een module en openstelling voor subsidieverlening in 2019

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 november 2018, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 november 2018, houdende vaststelling van de hoeveelheid CO2-emissies voor het kalenderjaar 2017 en 2018 voor het systeem van verevening van kosten voor de glastuinbouw

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 december 2018, houdende de aanwijzing van toezichthouders Gaswet en de daarop gebaseerde regelgeving

ACM

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 28 september 2018, kenmerk ACM/18/032890, als bedoeld in art. 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet, tot wijziging van het besluit van 15 september 2017 betreffende het voorstel voor een intraday capaciteitsberekeningsmethodologie in de CWE-regio

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 11 oktober 2018, kenmerk ACM/18/033090, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in art. 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de aanpassing van de Gebiedsindelingscode elektriciteit

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 oktober 2018, kenmerk ACM/UIT/498344, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 31 en 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 12b en 22 van de Gaswet betreffende het verbeteren van de beveiliging van data (codebesluit dataveiligheid)

Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 oktober 2018, kenmerk ACM/18/032994, tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 over de implementatie van art. 7 van de Verordening (EU) 2016/631, art. 5 van de Verordening (EU) 2017/1485 en begripsomschrijvingen uit de Europese Verordeningen en Richtlijnen

Codewijzigingsvoorstel van Netbeheer Nederland van 14 september 2018 ter implementatie van Verordening 2017/1485 (GL SO) art. 119

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15413

Verder in 2018 nr.6

 Voorwoord

Het jaar 2018 was het jaar van het Klimaatakkoord en van het Groningengas. De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord hebben op 21 december 2018 geresulteerd in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Over de...

 Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

Uitgangspunt van de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld (hierna: Wet Groningenveld) is om voor de komende jaren niet meer gas uit het Groningenveld (hierna ook: Groningengas) ...

 Ontwikkelingen in het internationaal, Europees en Nederlands energierecht - Verslag van NeVER bijeenkomst van 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) - in samenwerking met het North Sea Energy Law Programme - plaats bij de Academie voor We...