Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 3

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Nieuw pachtbeleid

Er komt toch in het voorjaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer over de herziening van het pachtbeleid, dat inzet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. Kamerstukken I 2018/19, 35000 IIV, F

Zakelijke rechten

Verjaring

Het Tijdschrift voor Bouwrecht van december 2018 bevat een artikel van B. Hoops, getiteld: Op het snijvlak van onteigening en verjaringsverkrijging. Wat is het lot van de verjaringsverkrijger in het onteigeningsrecht? Als de verjaring niet is ingeschreven is hij kansloos in de onteigeningsprocedure.

Perceel grond met woning blijft na beëindiging van pachtovereenkomst met de gemeente in gebruik bij de voormalig pachter. Gemeente vordert na meer dan twintig jaar ontruiming van het perceel. Voormalig pachter stelt eigenaar te zijn geworden van het perceel en de bebouwing daarop door verjaring ex art. 3:105 BW. Geen sprake van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Nieuw pachtbeleid

Zakelijke rechten

Verjaring

Grond

Kabels en leidingen

Omgevingswet

Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan en Natura 2000

Aanlegvergunning

Beheer landelijk gebied

Natura 2000

Boswet

Structuurbeleid

Jonge landbouwer

Marktordening

GLB 2020

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Randvoorwaardenkorting

Vergroening

Dieren

Fipronil

Oneerlijke handelspraktijken

Nertsen

Producten

Gewasbescherming

Milieurecht

Geur

Asbest

Grond

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Belanghebbende

Fosfaatrechten

Fiscaal recht

Bosbouwvrijstelling

Bedrijfsopvolging

Maatschap

Buitenlands agrarisch recht

Duitsland

België

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Stalbranden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15426

Verder in 2019 nr.3

 De klimaattafel Landbouw en Landgebruik - Zijn de recepten die aan deze tafel bedacht zijn voor de reductie van uitstoot van koolstof (CO2) door de landbouw realistisch?

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Daarover bestaat inmiddels consens...

 Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

Het fundamentele recht op eigendom[2] kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden va...

 Boekbespreking - ProducentenOrganisatie als erkend kartel. Ruimte voor samenwerking in de landbouw

Proefschrift van Maria Litjens, in 2018 in eigen beheer uitgegeven, ISBN 978-94-034-0957-3; het proefschrift is door de auteur in het openbaar verdedigd op 13 september 2018 aan de Rijksuniversi...