Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 3

Inleiding

De klimaattafel Landbouw en Landgebruik - Zijn de recepten die aan deze tafel...

mr. W.H.G.A. Filott MPF

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Daarover bestaat inmiddels consensus in wetenschappelijke zin. De wereldwijd gedragen zorgen om de gevolgen van de klimaatverandering hebben na de Klimaatconferentie van Parijs in 1915 geleid tot het Akkoord van Parijs. Dat akkoord is inmiddels door bijna tweehonderd landen onderschreven. De belangrijkste afspraak daarin is de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius met een streven... ...lees meer

Artikel

Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

mr. R. Ligtvoet1

Het fundamentele recht op eigendom[2] kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden van juridische strijd over agrarische eigendom zijn talrijk. Denk bijvoorbeeld aan het stelsel van varkensrechten, de vaststelling van melkveefosfaatreferenties, het verbod op de pelsdierhouderij en meer recent de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en het stelsel van fosfaatrechten. Al deze maatregelen grepen (en grijpen soms nog steeds) diep in op boerenbedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10349 (...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, B.J.H. Hofstee en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersPachtovereenkomst. Uitleg van voorwaarde in pachtovereenkomst: “Mochten er tijdens de duur van deze overeenkomst rechten, in welke vorm dan ook, ontstaan welke samenhangen met het gebruik van het gepachte uit deze overeenkomst dan zullen deze rechten, hoe ook genaamd, aan het eind van de overeenkomst aan verpachter toekomen”. Hof oordeelt door uitleg dat pachter niet gehouden is betalingsrechten aa... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Voorzieningenrechter Afdeling bestuursrechtspraak Raad...

P.P.A. Bodden

(mr. R. Uylenburg)Met noot P.P.A. BoddenNbw-vergunning. Stikstofdepositie.[Algemene wet bestuursrecht, art. 8:87]Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2015" geschorst wat betreft de plandelen met de aanduiding "intensieve veehouderij" en/of de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - ontwikkelingslocatie intensieve veehouderij", met ui... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2373 (Erf...

K. Everaars

(mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en M.J. Kroeze) Met noot K. EveraarsErfdienstbaarheid.[Burgerlijk wetboek, art. 5:79 BW, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 150, Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1]Opheffing door rechter; ontbreekt redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid? Motivering dat sprake is van erfdienstbaarheid; onverenigbaarheid tussen de overwegingen in de uitspraak van het hof en het dictum?Arrestin de zaak van:1. [... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, ECLI:N...

D.W. Bruil

(mrs. R.R. Winter, R.C. Stam en H.L. van der Beek)Met noot D.W. BruilVerantwoording mineralen. Onschuldpresumptie.[Meststoffenwet, art. 14, art. 58; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 68, art. 78, art. 81, art. 94; EVRM, art. 1, art. 6, art. 7]Veehouder is in het kader van het voornemen tot het opleggen van een boete niet op de hoogte gesteld van de te hanteren marges bij de hoeveelheidsbepalingen van de Meststoffenwet. Dit ontneemt betrokkene de kans om de ter zake aangevoerde gronden toereikend en nog voordat het tot... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtNieuw pachtbeleidEr komt toch in het voorjaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer over de herziening van het pachtbeleid, dat inzet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. Kamerstukken I 2018/19, 35000 IIV, F Zakelijke rechtenVerjaringHet Tijdschrift voor Bouwrecht van december 2018 bevat een artikel van B. Hoops, getiteld: Op het snijvlak van onteigening en verjaringsverkrijging. Wat is het lot van de verjaringsverkrijger in het onteigeningsrecht? Als de verjaring n... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Aankondiging Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 60ste Jaarvergadering. Dit jubileum zal worden gevierd op vrijdag 12 april 2019 in het Plantion aan Wellensiekstraat 4 te Ede. Zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, gaan we niet achterom kijken, maar juist vooruit! Het thema zal zijn: "Hoe verder met de landbouw in Nederland in &lsqu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS