Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 5

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Natuurbeheer

In de jaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer binnen de Natura 2000 gebieden de Wieden en de Weerribben konden uitsluitend grondeigenaren, zoals in dit geval Staatsbosbeheer, subsidie aanvragen voor natuurbeheer. De grondeigenaren betaalden 80% van de door hen ontvangen subsidie door aan hun pachters, die betrokken waren bij de feitelijke uitvoering van de subsidiabele activiteiten in het kader van natuurbeheer. De Belastingdienst stelde zich vanaf 2013/2014 op het standpunt dat doorbetaling door grondeigenaren van deze 80% van de subsidie in fiscale zin aan te merken was als een betaling van een btw belaste prestatie, met als gevolg dat de pachters van het door hen ontvangen geld 21% btw dienden af te dragen. De SWW beoogd een oplossing voor dit fiscale probleem te bieden en houdt in dat de pachters zelfstandig aanspraak kunnen maken op maximaal 80% van de totaal beschikbare subsidie, het bed...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Natuurbeheer

Verrekening na voorkeursrecht

Pachtbeleid

Zakelijke rechten

Aanvullingswet grondeigendom

Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw

Omgevingswet

Bouwen

Landinrichting

Lijst geldelijke regelingen

Omgevingswet

Beheer landelijk gebied

Natuurbeleid

NB-vergunning

Ontheffing

Water

PAS

Nationaal programma landbouwbodems

Waterschade

Schade

Peilbesluit

Beverdam

Structuurbeleid

Jonge landbouwers

Subsidieregeling varkenshouderij

Grondgebondenheid

Marktordening

Subsidiabele grond

Randvoorwaardenkorting

Vergroening

GLB

Oorsprongsbenaming

Dieren

Paarden

Stillegging

Vleeskuikens

Bijladen

Diergezondheidsfonds

Planten

Plantgezondheidswet

Gewasbescherming

Toelating middelen

Producten

Voedselveiligheid

Milieurecht

Gebruiksnormen

POR-regeling

Endotoxinen en volksgezondheid

Vleesveehouders

Geurhinder

Geurhinder dwangsom

Boetes Meststoffenwet

Fosfaatrechten

Gebruiksnormen

Milieuvergunning

Rechtspersonen

Maatschap

Fiscaal recht

WOZ

Bedrijfsopvolging

Erfrecht

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Eigendom

Overeenkomst

Koopovereenkomst

Rechtsbijstand

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15562

Verder in 2019 nr.5

 Herziening Pachtbeleid

Het is even stil geweest omtrent de herziening van het pachtbeleid, maar er is weer nieuws van dat front. In 2014 heeft de evaluatie van het huidige pachtrecht plaatsgevonden. De evaluatie heeft g...

 De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

In het arrest van 28 september 2018 [2] heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis va...

 Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen

Oude rechten van overweg (erfdienstbaarheden) kunnen een opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen dwarsbomen. Een opheffing van de erfdienstbaarheid is onmogelijk indien de erfdienstbaarheid ...

 Vergezichten in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2019, Vereniging voor Agrarisch Recht

Dit jaar viert de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: VAR) haar 60-jarig jubileum. Ter ere hiervan vond op vrijdag 12 april 2019 een lustrumbijeenkomst plaats. Zoals bij een moderne vitale ...