Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 5

Inleiding

Herziening Pachtbeleid

mr. H.A. Verbakel-van Bommel

Het is even stil geweest omtrent de herziening van het pachtbeleid, maar er is weer nieuws van dat front. In 2014 heeft de evaluatie van het huidige pachtrecht plaatsgevonden. De evaluatie heeft geleid tot een overleg dat uitgemond is in de akkoorden van Spelderholt. Het eindakkoord werd destijds niet door alle aan het overleg deelnemende organisaties onderschreven. De poging van bemiddelaar Sicko Heldoorn om alle partijen alsnog tot overeenstemming te brengen, heeft evenmin tot een akkoord geleid. Dit betekent dat de minister zelf knopen zal moeten doorhakken over de her... ...lees meer

Artikel

De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

mr. E.H.M. Harbers1

In het arrest van 28 september 2018 [2] heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis van dit arrest voor het pachtrecht (voornoemd arrest zag op een huurovereenkomst van sociale woonruimte). In dit artikel bespreek ik de rechtspraak van de afgelopen 25 jaar over de ontbinding van een pachtovereenkomst. Het gaat om de rechtspraak van de pachtkamer van het Hof Arnhem(-Leeuwarden). Er zijn geen uitspraken van de Hoge Raad over de ontbinding ... abonneren of dit artikel kopen.

Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen

mr. dr. B. Hoops, LLM1

Oude rechten van overweg (erfdienstbaarheden) kunnen een opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen dwarsbomen. Een opheffing van de erfdienstbaarheid is onmogelijk indien de erfdienstbaarheid vóór 1992 is gevestigd. Een wijziging is alleen mogelijk als meerdere spoorwegovergangen zich op hetzelfde erf bevinden. ‘Misbruik van recht’ biedt onvoldoende zekerheid. Onteigening is een betrouwbare, maar tijdrovende en dure optie. abonneren of dit artikel kopen.

Vergezichten in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2019, Vereniging voor A...

mr. F.H. Damen1

Dit jaar viert de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: VAR) haar 60-jarig jubileum. Ter ere hiervan vond op vrijdag 12 april 2019 een lustrumbijeenkomst plaats. Zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, is tijdens de bijeenkomst niet achterom gekeken, maar juist vooruit. Drie toonzettende inleiders hebben hun vooruitblik op internationale landbouw, klimaatontwikkeling en agro-business en de betekenis hiervan voor de landbouw gegeven. Even modern is van de dag een visueel ‘verslag’ gemaakt door visueel designer Steven Bouwens. Hij heeft de dag op een ludieke manier vormgegeven... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 9 juli 2018 (TvAR 2019/7984)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersPachtovereenkomst. Kortere duur. GP 11.782[Burgerlijk Wetboek, art. 7:325]Goedkeuring aan kortere dan de wettelijke duur van pachtovereenkomst met betrekking tot los land. In het kader van een zogenaamde sterfhuisconstructie aan de kant van verpachter werd per jaar bezien of en hoe pachter grond van verpachter kon gebruiken. Goedkeuring aan duur van jaar. Beschikking in ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6294 (Quist...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en B. Lamers)Met noot B. NijmanPachtbeëindiging. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:172, art. 7:377]Pachtbeëindiging in het zicht van recreatie- en natuurontwikkeling. Is de gemeente gebonden aan de afspraken die de pachter over minnelijke pachtbeëindiging heeft gemaakt met de exploitant van de naastgelegen camping? Het hof oordeelt dat er geen contractuele grondslag is en evenmin sprake is van een onrechtmatige gedraging van de gemeent... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2375 (Fosfaatreducti...

W.J.E. Van der Werf

(mrs. C.A. Streefkerk , A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek) Met noot W.J.E. Van der WerfDeze noot heeft tevens betrekking op ECLI:NL:HR:2018:2374 , een vrijwel vergelijkbare zaak die niet is opgenomen in dit tijdschrift.Fosfaatreductieplan. Biologische melkveehouders.[Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1; Landbouwwet, art. 13; Eerste Protocol EVRM, art.1]Onrechtmatige overheidsdaad. Kort geding. Regeling fosfaatreductieplan 2017. Vordering van biologische melkveehouder... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16 april 2019, ECLI:NL:C...

R. Ligtvoet

(mr. M. van Duuren, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour, in aanwezigheid van mr. M.G. Ligthart)Met noot R. LigtvoetDeze noot betreft tevens ECLI:NL:CBB:2019:140 en ECLI:NL:CBB:2019:141 die niet zijn opgenomen in dit tijdschrift.Fosfaatrechten. Jongvleesvee. Melkvee.[Meststoffenwet, art. 1 lid 1, art. 21b, art. 23 lid 3; Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; art. 1, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 4, art. 96, art. 111]Fosfaatrechten... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtNatuurbeheerIn de jaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer binnen de Natura 2000 gebieden de Wieden en de Weerribben konden uitsluitend grondeigenaren, zoals in dit geval Staatsbosbeheer, subsidie aanvragen voor natuurbeheer. De grondeigenaren betaalden 80% van de door hen ontvangen subsidie door aan hun pachters, die betrokken waren bij de feitelijke uitvoering van de subsidiabele activiteiten in het kader van natuurbeheer. De Belastingdienst stelde zich vanaf 2013/2014 op het standpunt dat doorbetaling door gron... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Aanvullingswet GrondeigendomDe Aanvullingswet Grondeigendom is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is voor het Instituut voor Agrarisch Recht aanleiding om een cursusmiddag te organiseren over de in de Aanvullingswet geregelde onderwerpen, zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en grondexploitatie. Daarbij is het van belang om aan de orde te stellen wat er gaat veranderen ten opzichte van het huidige recht, maar ook om de stand van zaken op dit moment de revue te laten passeren en misschien zelfs al t... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS